نویسنده = سیده ماندانا حسینی
اثر برنامه نوری بر وزن اندام‌های بدن، سیستم ایمنی و نمره راه رفتن در جوجه‌های گوشتی

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 13-24

10.22034/ijvcs.2023.13995.1025

محمدرضا اکبری؛ حسین مهربان؛ شهاب بهادران؛ سیده ماندانا حسینی


برآورد نسبت بهینه اسید آمینه آرژنین به لیزین قابل هضم برای جیره آغازین جوجه‌های گوشتی سویه آرین پرورش یافته در شرایط مرتفع

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 53-62

10.22034/ijvcs.2023.14182.1037

سیده ماندانا حسینی؛ محمدرضا اکبری؛ فریبرز خواجعلی؛ سید عبداله حسینی؛ حسین مهربان


اثر سطوح مختلف اسیدآمینه ترئونین در جیره‌های آغازین بر پایه گندم بر عمل‌کرد، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

دوره 13، شماره 1، تیر 1398

محمدرضا اکبری؛ شاهین حقیقی؛ سیده ماندانا حسینی