نویسنده = محمد حسین نصر اصفهانی
اثرات تجویز خوراکی نانوذره سلنیوم و سلنیت سدیم بر فراسنجه‌های خونی بزهای سانن آبستن کلون و غیرکلون و نتاج آن‌ها

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 3-16

10.22034/ijvcs.0621.11198

احمد یوسفی؛ غلامعلی کجوری؛ حسین حسن پور؛ محمد حسین نصر اصفهانی


مقایسه تأثیر دو نوع محیط کشت دست ساز (SOF) و تجاری (G1/G2) بر تکوین آزمایشگاهی جنین های منجمد و غیر منجمد موشی

دوره 8، شماره 2، مهر 1393

فرنوش جعفرپور؛ الهام بنکدار؛ محمد علی ادریس؛ عزیزالله باختری؛ وجیهه عسگری؛ سید مرتضی حسینی؛ مهدی حاجیان؛ محمد حسین نصر اصفهانی