نویسنده = ������������ ����������
مطالعه هیستوپاتولوژیک نفروتوکسیسیتی فلونیکسین مگلومین در موش صحرایی

دوره 2، شماره 2، مهر 1387، صفحه 3-7

امین درخشان فر؛ سیاوش شریفی؛ محمدناصر ناظم؛ فرزاد دلگشا