کلیدواژه‌ها = عملکرد
بررسی اثر سطوح مختلف دانه گیاه داروئی عدس الملک (Securigera securidaca) بر عملکرد رشد و فرآیند لیپوژنز در جوجه‌های گوشتی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 43-54

بهنام احمدی پور؛ وحید حبیبی؛ فریبرز خواجعلی؛ حسین حسن پور


تاثیر سرکه سیب خام در جیره غذایی بر عملکرد و فاکتورهای بیوشیمایی خون جوجه های گوشتی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1398

حمید حسینی فهرجی؛ زینب محمدی


تأثیر سطوح مختلف پودر کرفس کوهی بررشد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و وقوع آسیت در جوجه‌های گوشتی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1396

بهنام احمدی پور؛ فریبرز خواجعلی؛ حسین حسن پور


اثر ژل گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera) بر عمل‌کرد و سیستم ایمنی جوجه گوشتی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1396

محمد روستائی علی مهر؛ زهرا حسن بیگی لاکه؛ محمود حقیقان رودسری


اثرات محدودیت غذایی طولانی مدت و میزان آمینواسیدهای جیره بر عملکرد، وزن اندام های لنفاوی و سلول های سفید خون جوجه های گوشتی سویه آرین

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396

کاظم یوسفی کلاریکلائی؛ حمیدرضا علی اکبرپور


بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی خروس ها بر عملکرد تولیدمثلی گله های مرغ مادر گوشتی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393

محمدصادق مددی؛ کاظم یوسفی کلاریکلایی؛ حمید شجاعی