کلیدواژه‌ها = بلدرچین ژاپنی
ارزیابی اثر ویتامین C بر میزان عناصر مختلف بافت‌های کبد و عضله در مسمومیت با کادمیوم در بلدرچین ژاپنی.

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 35-44

10.22034/ijvcs.2023.14083.1034

سیدستار توحیدی فر؛ حسین حسن پور؛ شهاب بهادران؛ عبدالناصر محبی؛ الهه عسکری


مقایسه اثر پروبیوتیک با آنتی ‏بیوتیک بر عمل‌کرد، میکروبیولوژی روده، ریخت‌شناسی پرزهای روده کوچک و فراسنجه‌های خونی بلدرچین ژاپنی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 77-92

10.22034/ijvcs.2022.11201

محمد پورانیان؛ مرتضی چاجی؛ محمدتقی‌ بیگی نصیری؛ طاهره محمدآبادی؛ محمدرضا قربانی


بررسی تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره ای بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1398

صالح طباطبائی وکیلی؛ وحید دارابی؛ خلیل میرزاده؛ علی آقائی


بررسی اثرات عصاره الکلی پوست انار بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده، پراکسیداسیون لیپیدی، تجمع بافتی و فاکتورهای بیوشیمیایی خون متعاقب مسمومیت تجربی کادمیوم در بلدرچین ژاپنی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1398

احمد کشمیری؛ شهاب بهادران؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ عبدالناصر محبی


بررسی اثر پروبیوتیک پروتکسین بر کاهش اکسیداسیون لیپیدی و تجمع بافتی ناشی از مصرف کادمیوم در بلدرچین ژاپنی

دوره 10، شماره 2، مهر 1395

سید ستار توحیدی فر؛ شهاب بهادران؛ عبدالناصر محبی


تأثیر بیومین‎ایمبو و بیومین پی‎ای‎پی بر عملکرد رشد، پراکسیداسیون‎لیپیدی و نیتریک‎اکساید در سرم بلدرچین ژاپنی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395

سکینه سعیدی ابواسحقی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ حسین حسن پور؛ فریبرز خواجعلی


تأثیر آویشن و دارچین بر میزان اکسیداسیون لیپید‌‌ها و نیتریک‌اکساید در بلدرچین ژاپنی

دوره 8، شماره 2، مهر 1393

محمد قاسمی شمس آبادی؛ عبد‌الکریم زمانی‌مقدم؛ سعید حبیبیان دهکردی؛ حسین حسن پور