کلیدواژه‌ها = سلول سرتولی
موقعیت‌یابی ایمنوهیستوشیمیایی گرلین در بافت بیضه خروس

دوره 14، شماره 1، تیر 1399

برهان شکراللهی؛ وریا غفوری؛ علی اکبر امیری


اثر استرس حرارتی بر تولید نیتریک اکساید و بیان ژنی دو آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز در سلول‌های سرتولی گوسفند

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395

علی کدیور؛ حسین حسن پور؛ پژمان میرشکرائی؛ فروتن صالحی نژاد؛ آزیتا افضلی؛ حسن نظری