کلیدواژه‌ها = خوزستان
بررسی میزان آلودگی به هرپس‌ویروس اسبی نوع 4 در اسبان استان خوزستان

دوره 16، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 35-46

10.22034/ijvcs.2022.13473.0

علیرضا قدردان مشهدی؛ هادی هادی نسب؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری؛ مهدی پورمهدی بروجنی


بررسی سرواپیدمیولوژیک آلودگی به ویروس آرتریت- آنسفالیت بز در بزهای استان خوزستان

دوره 12، شماره 2، اسفند 1397

مهدی پورمهدی بروجنی؛ هومن معاضد؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلایی؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری