کلیدواژه‌ها = بره
بررسی کریپتوسپوریدیوزیس در بره‌ها‌ی شهرستان گناباد، استان خراسان رضوی

دوره 16، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 81-86

10.22034/ijvcs.2022.13877.1019

احسان پورقیصر؛ الهه ابراهیم زاده؛ غلامرضا رزمی


بررسی شاخص‌های انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی در آلوده سازی تجربی گوسفند با آیمریا آهساتا

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 79-88

نادر احمدی صالح بابری؛ غلامرضا رزمی؛ ایرج کریمی؛ حسین نورانی؛ حمیدرضا عزیزی علویجه


ارزیابی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز، سلنیم، مس، روی، آهن و افزایش وزن در تجویز نانوذرات سلنیم در بره‌ها

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397

علیقلی رامین؛ پدرام یغمائی؛ سیامک عصری رضائی؛ اصغر زمانی