کلیدواژه‌ها = ورم پستان
بررسی مقایسه ی کارآیی دو روش تجویز عمقی و استاندارد داخل پستانی سفتیوفور در درمان ورم پستان های بالینی

دوره 14، شماره 2، دی 1399

بابک خرمیان؛ سعید رحمتی؛ کامران شریفی


بررسی ژن mecA در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از شیر گاوداری‌های صنعتی استان ایلام

دوره 14، شماره 1، تیر 1399

مصطفی نعمتی؛ مجید همت افزا؛ فاضل پوراحمد


آنالیز پیوستگی و بیان ژن فاکتور نکروز توموری با نمره سلولهای بدنی و ترکیبات شیر در گاو هلشتاین ایران

دوره 12، شماره 2، اسفند 1397

پروانه ریوفیان؛ جلیل شجاع؛ رضی الله جعفری جوزانی؛ غلامعلی مقدم؛ ارش جوانمرد


تعیین برخی ویژگی‌های استرپتوکوکوس‌های محیطی جدا شده از نمونه شیر گاو‌های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی در منطقه شهرکرد

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393

سعید کریمی دهکردی؛ عزیزاله ابراهیمی؛ آذر معتمدی


مقایسه اثر درمانی پمادهای پستانی سفکوینوم (Cefquinome) و کوباکتان (Cobactan) در درمان تورم پستان بالینی گاوهای شیری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 3-10

احمدی محمدرحیم؛ حق‌خواه مسعود؛ روزی‌طلب حمید؛ حمیدرضا اشراقی