کلیدواژه‌ها = بز
تشخیص بالینی، پاتولوژیک و آنتی ژنیک بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در استان فارس

دوره 13، شماره 2، اسفند 1398

عزیزالله خداکرم تفتی؛ رضا شهریاری؛ علی محمدی


بررسی سرواپیدمیولوژیک آلودگی به ویروس آرتریت- آنسفالیت بز در بزهای استان خوزستان

دوره 12، شماره 2، اسفند 1397

مهدی پورمهدی بروجنی؛ هومن معاضد؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلایی؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری


ارتباط لیپیدها و لیپوپروتیین‌های سرم خون با فعالیت اسپرماتوژنیک و ساختار هیستومورفومتریک بیضه در بزهای نر بومی استان ایلام

دوره 6، شماره 2، مهر 1391، صفحه 3-15

علی لویی منفرد؛ ,عبدالله جعفرزاده


بررسی آلودگی با هیپودرما و ابتلا به هیپودرموز گاو و بز کشتارشده در کشتارگاه اصفهان

دوره 3، شماره 2، مهر 1388، صفحه 3-13

تقی پور بازرگانی تقی؛ باغبان فرشاد؛ رهبری صادق