کلیدواژه‌ها = انجماد
بررسی کیفیت اسپرم های منجمد شده با رقیق کننده BoviFree در مقایسه با رقیق کننده های دستی و Steridyl در گاوهای نر سیمنتال دومنظوره (فلک فی)

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 25-34

10.22034/ijvcs.2022.14018.1029

امیر خاکی؛ شهره عالیان سماک خواه؛ علیرضا قاسمی


تاثیر مدت زمان نگهداری اپیدیدیم های قوچ های کشتار شده در دمای 5 درجه سانتی گراد بر تحرک اسپرم های جدا شده از آن ها پیش و پس از انجماد

دوره 14، شماره 1، تیر 1399

ابراهیم احمدی؛ حسن نظری؛ نجمه داودیان


معرفی ژن‌های مرجع برای تجزیه و تحلیل یافته‌های RT-qPCR در اسپرم منجمد نریان

دوره 13، شماره 1، تیر 1398

علی کدیور؛ احسان دهقانی ناژوانی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ ابوالفضل شیرازی؛ ابراهیم احمدی


ارزیابی تأثیر غلظت‌های مختلف گلیسرول و دمای ذوب در فرایند انجماد و ذوب اسپرم-های اپیدیدیمی قوچ

دوره 13، شماره 1، تیر 1398

ابراهیم احمدی؛ حسن نظری؛ نجمه داودیان


تأثیر نوع و غلظت ضدیخ‌های نفوذپذیر در روند انجماد شیشه‌ای بر قابلیت بقای بلاستوسیست گوسفندی تولیدشده در شرایط آزمایشگاهی

دوره 9، شماره 2، مهر 1394

حسن نظری؛ ابراهیم احمدی؛ آزیتا افضلی؛ ابوالفضل شیرازی