کلیدواژه‌ها = شاخص‌های بیوشیمایی
بررسی شاخص‌های انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی در آلوده سازی تجربی گوسفند با آیمریا آهساتا

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 79-88

نادر احمدی صالح بابری؛ غلامرضا رزمی؛ ایرج کریمی؛ حسین نورانی؛ حمیدرضا عزیزی علویجه