کلیدواژه‌ها = شکم زایش
جایگزینی دانه سویای فرآوری شده با کنجاله سویا بر ابقاء نیتروژن در شیر گاوهای هلشتاین

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394

ایمانه صدرارحامی؛ غلام رضا قربانی؛ شهریار کارگر؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ نیما نادری


تأثیر منابع مختلف اسیدهای چرب ضروری بر عملکرد و متابولیسم گلوکز در گاوهای شیری دوره انتقال

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393

فرزاد هاشم زاده سیگاری؛ غلامرضا قربانی؛ محمد خوروش