کلیدواژه‌ها = محیط کشت SOF وG?/G?
مقایسه تأثیر دو نوع محیط کشت دست ساز (SOF) و تجاری (G1/G2) بر تکوین آزمایشگاهی جنین های منجمد و غیر منجمد موشی

دوره 8، شماره 2، مهر 1393

فرنوش جعفرپور؛ الهام بنکدار؛ محمد علی ادریس؛ عزیزالله باختری؛ وجیهه عسگری؛ سید مرتضی حسینی؛ مهدی حاجیان؛ محمد حسین نصر اصفهانی