موضوعات = بیماری های داخلی دام های بزرگ
اثرات تجویز خوراکی نانوذره سلنیوم و سلنیت سدیم بر فراسنجه‌های خونی بزهای سانن آبستن کلون و غیرکلون و نتاج آن‌ها

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 3-16

10.22034/ijvcs.0621.11198

احمد یوسفی؛ غلامعلی کجوری؛ حسین حسن پور؛ محمد حسین نصر اصفهانی


بررسی اثرات تجویز اپیدورال دیکلوفناک سدیم بر برخی از فراسنجه‌های هماتوبیوشیمیایی، علایم حیاتی، فعالیت الکتریکی قلب و بی دردی در گوسفند

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 17-28

10.22034/ijvcs.2022.11199

مهدی عباسی نیا؛ شهرام ملکی؛ امیر زکیان؛ عباس رئیسی


مقایسه اثر استفاده از سلنیوم معدنی و آلی (مخمر سلنیوم) بر غلظت سرمی سلنیوم و گلوتاتیون پراکسیداز در اسب های پرش

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 43-50

10.22034/ijvcs.2022.11193

فریماه فرجی؛ سعید عظمایی؛ احسان ترکی؛ بهروز اکبری آدرگانی


بررسی میزان شیوع تریپانوزوما اوانسی در جنین‌های سقط شده شتر یک‌کوهانه در شرق و مرکز ایران

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 93-98

10.22034/ijvcs.2022.11202

نصیر رفعتی؛ حسن ممتاز


شناسایی تیلریا آنولاتا از گاوهای مشکوک به تیلریوز در استان قزوین با آزمایش های میکروسکوپی و PCR

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 107-112

10.22034/ijvcs.2022.11197

مونا حسن زاده؛ لیدا عبدالمحمدی خیاو