تأثیر ال-کارنیتین بر شاخص‌های اسپرمی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در سمیت ناشی از بوسولفان در مدل حیوانی موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه دامپزشکی، واحدعلوم وتحقیقات دانشگاه آزاداسلامی، تهران- ایران.

2 2. گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران. 3. مرکز تحقیقات مولوکولار پاتولوژی شیراز، آزمایشگاه دکتر دانشبد، شیراز- ایران.

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران.

4 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران.

5 گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین- ایران.

10.22034/ijvcs.2022.11194

چکیده

بوسولفان به عنوان یک داروی شیمی درمانی، به صورت گسترده برای درمان سرطانهایی مانند لنفوم، لوسمی و در موارد پیوند استخوان استفاده می‌شود، بنابراین هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی ال-کارنیتین بر شاخص‌های اسپرم و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان (سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز) و غلظت مالون دی الدئیددر بافت بیضه در مدل حیوانی رت بود. 24سرموش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن تقریبی 220 تا 250 گرم به طور تصادفی به 4 گروه مساوی تقسیم شدند: گروه بوسولفان، گروه ال-کارنیتین+ بوسولفان، گروه شم و گروه کنترل. گروه بوسولفان و ال-کارنیتین+بوسولفان 25 میلی‌گرم/کیلوگرم بوسولفان داخل صفاقی در زمان شروع و 10 میلی‌گرم/کیلوگرم 14 روز بعد از تزریق اول دریافت کردند. گروه ال-کارنیتین+ بوسولفان 100میلی‌گرم/کیلوگرم/روزانه دریافت کردند.گروه شم دی متیل سولفواکسید (DMSO) 2/0 میلی‌لیتر به ازای هر رت به عنوان حلال بوسولفان و گروه کنترل 2/0 میلی‌لیتر نرمال سالین داخل صفاقی روزانه دریافت کردند. شاخص‌های اسپرمی مانند میانگین تعداد اسپرم در دم اپیدیدیم، اسپرم زنده و اسپرم های متحرک در هر گروه شمارش و مقایسه شد. فعالیت آنزیم‌های سوپراکسیددیسموتاز، کاتالاز و میزان مالون دی الدئید و میزان پروتئین تام و نسبت هر آنزیم به پروتئین تام در بیضه رت‌ها اندازه‌گیری و مقایسه شد. نتایج حاصل از شاخص‌های اسپرم نشان داد بیشترین میانگین تعداد اسپرم و درصد اسپرم‌های متحرک و اسپرم زنده در گروه کنترل و سپس گروه‌های شم، ال-کارنیتین+ بوسولفان و بوسولفان بود. میانگین هر سه شاخص‌ اسپرم به طور معنی‌داری در گروه بوسولفان نسبت به همه گروه‎ها تفاوت داشت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان مالون دی‌الدیئد و کمترین فعالیت سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز در گروه بوسولفان، سپس ال-کارنیتین+ بوسولفان ، شم و گروه کنترل بود. درحالی که بیشترین فعالیت آنزیمی کاتالاز  و سوپراکسید دیسموتاز و کمترین میزان مالون دی آلدئید مربوط به گروه کنترل و سپس شم بود، بنابراین ال-کارنیتین نقایص ایجاد شده در شاخص‌های اسپرمی ناشی از القای استرس اکسیداتیو با بوسولفان را بهبود می بخشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of L-carnitien on spermatic parameters and antioxidant enzyme activity in toxicity induced by busulfan in a rat model

نویسندگان [English]

 • Reza Zangoie 1
 • Hamidreza Eshraghi 1
 • Sadegh Shirian 2
 • Ali Kadivar 3
 • Behnam Bakhtiarimoghadam 4
 • Ehsan Aali 5

1 Department of Veterinary Basic Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran- Iran.

2 Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord- Iran. Shiraz Molecular Pathology Research Center, Dr Daneshbod Lab, Shiraz- Iran.

3 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord- Iran.

4 Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord- Iran.

5 Department of Basic Sciences, Faculty of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin- Iran.

چکیده [English]

Busulfan, a chemotherapy agent, is widely administrated for treatment of lymphoma and leukemia as well as bone transplantation. Therefore, the aim of this study was to evaluate the anti-oxidant effects of L-carnitine on sperm parameters and anti-oxidant enzymes activity (SOD and catalase), and MDA concentration in the busulflan- impaired testis tissue of rat animal model. A total of 24 Wistar rats, 220-250g, were randomly divided into 4 equal groups including the busulfan, busulfan+L-carnintine, Sham, and control groups. Busulfan was diluted in DMSO and intra-peritoneally (IP) administrated in two doses 25 and 10 mg/kg with 14-day interval in the busulfan and busulfan+L-carnitine groups. Administration of L-carnitine was daily started 1day after busulfan injection for 28day. The sham and control groups daily received DMSO, and PBS, respectively. After 28 days, the animals were euthanized and the semen was collected from the epididymis and the testicular tissues were removed to assess sperm parameters and biochemical analysis including SOD, catalase and MDA. The highest sperm parameters were belonged to control followed by sham, busulfan+L-carnitine and busulfan groups. The highest level of MDA and the lowest SOD and catalase activity was belonged to busulfan followed by busulfan+L-carnitine, sham and control groups. In conclusion, administration of L-carnitine can attenuate busulfan-induced stress oxidative injuries of sperm parameters in rats.

کلیدواژه‌ها [English]

 • usulfan
 • Catalase
 • L-carnitine
 • MDA
 • SOD
 • Sperm parameters