ارزیابی اثر استات سرب بر شاخص های اسپرم موالید موش صحرایی در دوره های پیرازایشی و شیرواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش بافت شناسی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران- ایران.

2 بخش بافت‌شناسی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران- ایران.

3 بخش آناتومی و جنین‌شناسی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران- ایران.

10.22034/ijvcs.2022.11200

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثرات استات سرب روی شاخص­های اسپرم موالید در موش های صحرایی نر نژاد ویستار به دنبال مصرف سرب از سوی مادر در دوره­های پیرازایشی و شیرواری بود. در این پژوهش تجربی تعداد 35 سر موش صحرایی ویستار به صورت تصادفی در 7 گروه 5 تایی تقسیم شدند. در طول دوره آزمایش، موش های گروه­های کنترل و شم به ترتیب به آب آشامیدنی و ترکیب آب و اسید استیک گلاسیال دسترسی داشتند. گروه‌های تجربی (زیر گروه­های گروه شم) شامل گروه­های قبل بارداری، بارداری، شیردهی، بارداری- شیردهی و قبل بارداری- بارداری‌ شیردهی در طول دوره­های ذکر شده به ترکیب 2 گرم/لیتر استات سرب- 500/لیتر میکرولیتر اسید استیک در آب دسترسی داشتند. در روز 63 بعد از تولد، همه موالید در آزمایشگاه جنین­شناسی آسان­کشی شده و نمونه­های اسپرم دریافت گردید. پس از آماده سازی نمونه، شاخص‌های تعداد، زنده­مانی، کیفیت کروماتین، بلوغ، اشکال غیرطبیعی و تحرک (پیش­رونده، غیر پیش­رونده و بدون تحرک) ارزیابی شد.از نظر آماری، استات­سرب دارای اثرات قابل توجهی روی شاخص­های مورد بررسی بود، به­طوری که تعداد، تحرک (پیش­رونده و ساکن)، زنده­مانی، بلوغ اسپرم و بروز اشکال غیرطبیعی اسپرم در گروه­های تجربی کاهشی معنی­دار را نشان دادند (05/0 P˂)؛ این در حالی است که دو فاکتور کیفیت کروماتین و حرکت غیر پیش­رونده اسپرم تغییرات معنی­داری را نشان ندادند (05/0 P˃). از نتایج پژوهش حاضر می­توان این­طور نتیجه گرفت که مواجهه با استات­سرب، در دوره پیرازایشی دارای اثرات منفی معنی­داری روی شاخص­های اسپرم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of lead acetate on rat sperm parameters during the prenatal and lactation periods

نویسندگان [English]

  • Ehsan Roomiani 1
  • Hassan Morovvati 2
  • Sareh Najaf Asaadi 1
  • Javad Sadeghinezhad 3

1 Department of Histology, Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran University, Tehran- Iran.

2 Department of Histology, Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran University, Tehran- Iran.

3 Department of Anatomy and Embryology, Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran University, Tehran- Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the sperm parameters in male Wistar rats exposed to lead acetate during prenatal and lactation periods. In this experimental study, 35 Wistar rats were randomly divided into 7 groups. Rats in the control and sham groups had access to drinking water and a combination of water and glacial acetic acid, respectively. Experimental groups (subgroups of sham) including pre-pregnancy, pregnancy, lactation, pregnancy-lactation and pre-pregnancy-pregnancy-lactation groups had access to 0.2% lead acetate and 0.05% acetic acid in water during the mentioned periods. On day 63 after birth, male offspring were euthanized and sperm samples were taken from the tail of the epididymis and the parameters such as number, survival, chromatin quality, maturity, abnormal shapes and motility were evaluated.  Statistically, lead acetate had significant effects on the studied parameters, so that the number, motility (progressive, P; nonprogressive, NP and immobile, IM), viability, sperm maturity, and the occurrence of abnormal sperm forms in the experimental groups showed a significant decrease (P<0.05). However, chromatin quality and non-progressive sperm motility did not show significant changes (P>0.05). According to the results of the present study, it can be concluded that exposure to lead acetate in the prenatal and lactation periods has significant negative effects on sperm parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lead acetate
  • Perinatal and lactation periods
  • Rat
  • Sperm parameters