مقایسه اثر پروبیوتیک با آنتی ‏بیوتیک بر عمل‌کرد، میکروبیولوژی روده، ریخت‌شناسی پرزهای روده کوچک و فراسنجه‌های خونی بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، اهواز- ایران.

2 گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، اهواز- ایران.

10.22034/ijvcs.2022.11201

چکیده

مصرف بی‌رویه آنتی ‏بیوتیک موجب مقاومت آنتی‏بیوتیکی و انتقال ژن‌های مقاوم آنتی‌بیوتیک‌ها از حیوان به میکروب‌های انسانی می‌شود، بنابراین باید جایگزین‌هایی را برای آن معرفی کرد که آزمایش حاضر با همین هدف انجام شده است. از 420  قطعه بلدرچین ژاپنی یک روزه به‌ مدت 35 روز در قالب طرح کاملا تصادفی با 7 تیمار، 3 تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره‏ی شاهد و سه سطح پروتکسین و ویرجینامایسین 10 درصد (25/0، 5/0 و 75/0 درصد) بودند. در کل دوره پرورش، مقدار خوراک مصرفی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی حاوی پروتکسین و ویرجینامایسین، نسبت به شاهد کاهش یافت (05/0>P). اثر پروتکسین بر وزن زنده، لاشه آماده طبخ و میانگین افزایش وزن روزانه معنی‌دار بود، به‌طوری‌که در تیمارهای حاوی پروتکسین وزن زنده و لاشه آماده طبخ بالاتر از شاهد بود (05/0>P). تیمار حاوی 25/0 درصد پروتکسین بالاترین وزن زنده و وزن لاشه آماده طبخ را داشت (05/0>P). غلظت فرآسنجه‌های خونی گلوکز، کلسترول، تری‏گلیسرید، لیپوپروتئین‌های با دانسیته بالا، پایین و بسیار پایین و نیتروژن اوره‌ای خون تحت تاثیر قرارگرفتند (05/0>P). کل کلونی‌های میکروارگانیسمی در جیره حاوی 75/0 درصد پروتکسین یا 5/0 درصد ویرجینامایسین بالاتر از شاهد بود (05/0>P). جیره‌های حاوی پروتکسین و ویرجینامایسین منجر به افزایش تعداد کلونی‏های باکتری‏های مفید، کاهش ایکولای، حذف سالمونلا و افزایش ارتفاع، عرض و عمق کریپت پرزهای ایلئوم و ژژنوم نسبت به شاهد شدند (05/0>P)، بنابراین اثر پروبیوتیک نه تنها با آنتی بیوتیک برابری ‌کرد، بلکه در مواردی اثرات بهتر و مفیدتری نیز داشت، پس می‌توان استفاده از پروبیوتیک پروتکسین را به‌جای آنتی‌بیوتیک ویرجینامایسین در جیره پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison the effect of probiotic with antibiotic on performance, intestinal microbiology and morphology of villi and blood parameters of Japanese quail

نویسندگان [English]

  • Mohammad Pouranian 1
  • Morteza Chaji 2
  • Mohammadtaghi Beigi Nassiri 2
  • Tahereh Mohammadabadi 2
  • Mohammadreza Ghorbani 2

1 Graduated M.Sc. Student of Animal Nutrition, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Ahvaz, Molasani- Iran.

2 Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Ahvaz, Molasani- Iran.

چکیده [English]

Indiscriminate use of antibiotics promotes the development of antibiotic resistance and transfer of antibiotic resistance genes from animal to human microbes, Therefore, alternatives should be introduced. This experiment was conducted to this purpose. The 420 one-day-old Japanese quail randomly were allocated in seven experimental treatments, 3 replicate and 20 quail per replicate. The experimental treatments were control diet, and three level from the protexin and virginiamycin (0.25, 0.50 and 0.75%). Compared with control feed intake was reduced by fed treatments containing protexin and virginiamycin in whole period of experiment (P<0.05). The effect of protexin on live and carcass weight and average daily gain was significant; as live body and carcass weight in protexin group was more than control (P<0.05). The diet containing 0.25% protexin had the highest live and carcass weight. The concentration of all measured blood parameters, excepted for IgA and IgG, affected by protexin and virginiamycin in the diet (P<0.05).  The whole colonies of microorganisms, in diet contained 75% protexin or 5% virginiamycin were higher than the control (P>0.05). The Supplemental protexin and virginiamycin resulted to increased the colonies of beneficial bacteria, reduced the population of Escherichia coli, removing of salmonella and increased of the height, width and crypt depth of ileum and jejunum villi in compared to the control. Therefore, the effects of probiotics were matched not only with the effects of antibiotics, but in some cases also had advantages. Therefore, the use of probiotics as an alternative to antibiotics may be recommendable in the diet of birds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E.coli
  • Intestinal villi
  • Japanese quail
  • Protexin
  • Salmonella