ارزیابی اثرگذاری دو روش القای کلی باسیلوز و درمان با فلورفنیکل بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای عمومیدامپزشکی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22034/ijvcs.2024.14444.1054

چکیده

این مطالعه اثر دو روش داخل نایی و زیر پوستی القای کلی باسیلوز و درمان با فلورفنیکل را بر فراسنجه‌ های سرمی جوجه گوشتی مقایسه می کند. ۱۲۵ جوجه گوشتی 35 روزه به ۳ گروه کنترل (سالم، کنترل القای داخل نایی، کنترل القای زیرجلدی) و 4 گروه تجربی (القای داخل نایی، القای داخل نایی و دریافت کننده پادزیست، القای زیرپوستی، القای زیرپوستی و دریافت کننده پادزیست) دسته بندی شدند. سه روز پس از درمان، از همه گروه ها خونگیری انجام شد. فعالیت CPK در چهار گروه تجربی افزایش معنی داری نسبت به گروه‌های کنترل نشان داد. اسید اوریک در دو گروه القای زیرپوستی، القای زیرپوستی و دریافت کننده پادزیست افزایش معنی‌داری نسبت به گروه‌های کنترل داشت. سدیم در گروه القای داخل نایی و دریافت کننده پادزیست افزایش معنی داری نسبت به گروه‌های کنترل نشان داد. میزان پتاسیم، فسفر، AST، LDH و GGT گروه‌های تیمار نسبت به گروه‌های کنترل تغییر معنی داری نداشت ( 05/0> p ). روی هم رفته، آسیب کلیوی در پرندگان تلقیح شده با روش زیرپوستی در مقایسه با روش داخل نایی با توجه به میزان اسیداوریک به عنوان فراسنجه سرمی عملکرد کلیه، قابل توجه است. هر دو روش چالش‏، آسیب کبدی چندانی را با توجه به فراسنجه های کبدی ایجاد نمی کنند، در صورتیکه افزایش شدید آنزیم کراتین فسفوکیناز در هر دو روش چالش دیده می شود. فلور فنیکل فراسنجه های سرمی پرندگان دچار کلی باسیلوز (بجز میزان سدیم در روش داخل نایی) را چندان تغییر نمی دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of two colibacillosis induction methods and treatment with florfenicol on selected serum biochemical parameters in broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Hosseini 1
  • Tahoora Shomali 2
  • Najmeh Mosleh 3
  • Saeed Nazifi 3

1 DVM. Department of basic Sciences, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Department of Basic Sciences, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran

3 Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

This study compares the effect of two colibacillosis induction methods including intratracheal and subcutaneous routes and treatment with florfenicol on serum parameters of broilers. One hundred and twenty five 35-day-old broilers were divided into 3 control groups (healthy, intratracheal induction control, subcutaneous induction control) and 4 experimental groups (intratracheal induction, intratracheal induction and antibiotic treated, subcutaneous induction, subcutaneous induction and antibiotic treated). Three days after treatment, blood sampling from all groups was performed. CPK activity in the four experimental groups showed a significant increase compared to the control groups. Uric acid in two groups of subcutaneous induction and subcutaneous induction with antibiotic treatment had a significant increase compared to the control groups. Sodium showed a significant increase in the intratracheal induction with antibiotic treatment group compared to the control groups. Potassium, phosphorus, AST, LDH and GGT in the treatment groups did not change significantly compared to the control groups (p<0.05). Taken together, kidney damage in birds inoculated by subcutaneous method is higher than intratracheal method according to the level of uric acid as a serum parameter of kidney function. Both challenge methods do not result in liver damage according to liver parameters, while a strong increase in CPK activity is present in both challenge methods. Florfenicol does not significantly change the serum parameters of birds with colibacillosis (except the amount of sodium in the intratracheal method).

کلیدواژه‌ها [English]

  • serum parameters
  • kidney
  • liver
  • broiler
  • florfenicol
  • colibacillosis