بررسی اثر منابع و سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد ایمنی و آنتی اکسیدانی مرغ تخمگذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد،ایران

2 گروه علوم دامی، دانشگاه شهرکرد

10.22034/ijvcs.2023.14546.1062

چکیده

این آزمایش جهت بررسی اثر منابع و سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد ایمنی و آنتی‌اکسیدانی مرغ تخمگذار، به مدت 10 هفته (40 تا 52 هفتگی) انجام شد. به این منظور 240 قطعه مرغ تخم‌گذار های‌لاین (36-W) درقالب طرح کاملا تصادفی، با 8 تیمار و 5 تکرار (6 پرنده در هر تکرار) به کار گرفته شد. تیمارهای آزمایشی شامل، 1- شاهد (بدون مکمل روی)، تیمار 2، 3 و 4 به ترتیب شامل جیره شاهد + 80، 120 و 160 میلی‌گرم در کیلوگرم سولفات روی با خلوص34 درصد، و تیمار 5، 6 و 7 به ترتیب شامل- جیره شاهد + 50، 75 و 100 میلی‌گرم در کیلوگرم هیدروکسی کلرید روی با خلوص 55 درصد و تیمار8 شامل جیره شاهد + 124 میلی گرم درکیلوگرم کمپلکس روی- متیونین بود. یافته ها نشان داد، بطور کلی سطوح مختلف مکمل روی به شکل آلی و هیدروکسی سبب بهبود معنی‌دار ضریب تبدیل خوراک، وزن پوسته، واحد هاو و کاهش گلوکز خون نسبت به سایر تیمارها شد. در طول آزمایش منابع آلی و هیدروکسی سبب افزایش آنتی بادی علیه واکسن آنفولانزا شد (05/0P<). همچنین تیمارهای حاوی مکمل روی سبب افزایش سوپراکسید دیسموتاز و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل گردید (05/0P<). این افزایش با کاهش مالون دی آلدهید سرم همراه بود (05/0P<). سطوح و منابع مختلف روی اثر معنی‌داری بر شاخص شکل، شاخص رنگ و سطح گلوتاتیون پراکسیداز نداشت )05/0<P). نتایج نشان می‌دهد افزودن هیدروکسی کلرید در سطح 100 میلی‌گرم در کیلوگرم، می‌تواند سبب بهبود شاخص های آنتی‌اکسیدانی و ایمنی تخم مرغ گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of different sources and levels of zinc on the immune performance and antioxidant capacity of laying hens

نویسندگان [English]

  • Ali Afshar bakeshlo 1
  • Behnam Ahmadipour 1
  • fariborz Khajali 1
  • Nasrollah Pirany 2

1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

This experiment was conducted for 10 weeks (40 to 52 weeks old) to investigate the effect of different sources and levels of zinc on the immune and antioxidant performance of laying hens. For this purpose, 240 high-line laying hens (36-W) were used in a completely randomized design, with 8 treatments and 5 replications (6 birds per replication). The experimental treatments include 1- control (without zinc supplement), treatment 2, 3, and 4, respectively, including the control diet + 80, 120, and 160 mg/kg of zinc sulfate with a purity of 34%, and treatment 5, 6 and 7, respectively The control diet included 50, 75 and 100 mg/kg zinc hydroxy chloride with 55% purity, and treatment 8 included the control diet + 124 mg/kg zinc-methionine complex. The findings showed that, in general, different levels of zinc supplementation in organic and hydroxy form caused significant improvement in feed conversion ratio, shell weight, Haugh unit, and blood glucose reduction compared to other treatments. During the test, organic and hydroxy sources increased antibodies against the influenza vaccine (P<0.05). Also, treatments containing zinc supplements increased superoxide dismutase and total antioxidant capacity (P<0.05). This increase was associated with a decrease in serum malondialdehyde (P<0.05). Different levels and sources of zinc had no significant effect on shape index, yolk color, and glutathione peroxidase level (P<0.05). The results show that adding hydroxy chloride at 100 mg/kg can improve the antioxidant and safety indicators of eggs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • laying hen
  • zinc hydroxy chloride
  • zinc sulfate
  • immunity
  • antioxidant capacity