بررسی ارتباط غلظت سرمی مس، مولیبدن، آهن و استروژن با میزان زایمان میش‌های شهرستان شهر بابک در تلقیح مصنوعی به روش لاپاروسکوپی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 گروه علوم پایه، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

4 گروه علوم درمانگاهی، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

5 گروه علوم درمانگاهی، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22034/ijvcs.2024.14303.1043

چکیده

آلاینده‌های ناشی از کارخانه ذوب مس شهرستان شهربابک حاوی مقادیر قابل توجهی مس است که می‌تواند به شکل گرد و غبار روی گیاهان این منطقه نشسته و سبب مسمومیت با مس در گوسفندان شود. هدف از این پژوهش بررسی همبستگی غلظت سرمی عناصر معدنی کمیاب شامل مس، مولیبدن و آهن با میزان زایمان در تلقیح مصنوعی لاپاروسکوپی میش‌های شهربابک بود. به این منظور در 500 راس میش از گله‌های شهرستان شهربابک واقع در فواصل مختلف از کارخانه مس همزمان‌سازی فحلی صورت گرفت. همزمان با فحلی و پیش از تلقیح مصنوعی، خون‌گیری از 17 درصد از میش‌های هر گله برای ارزیابی غلظت عناصر معدنی کمیاب: مس، مولیبدن و آهن و همچنین هورمون استروژن انجام شد. سپس تلقیح مصنوعی با اسپرم منجمد به روش لاپاروسکوپی، 4±52 ساعت پس از تزریق هورمون eCG انجام گردید. نتایج نشان داد که گله خاتون‌آباد با کمترین فاصله نسبت به کارخانه مس (10 کیلومتر) دارای سطوح بالای مس، مولیبدن و آهن در مقایسه با سایر گله‌ها بود. با این حال، هیچ ارتباطی بین غلظت مس، مولیبدن و استروژن با میزان زایمان وجود نداشت. بین غلظت آهن سرم و میزان زایمان رابطه وجود داشت، به این ‌صورت ‌که با افزایش آهن به‌صورت حد مرزی شانس زایمان افزایش یافت. از این رو، یافته‌های حاضر نشان می‌دهد که فاصله کم گله از کارخانه مس منجر به سطوح بالای مس، مولیبدن و آهن در سرم میش می‌شود. با این حال، تاثیری بر میزان زایمان در تلقیح مصنوعی به روش لاپاروسکوپی ندارد؛ هر چند پژوهش‌های بیشتری برای اثبات این ادعا لازم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between blood parameters copper, molybdenum, iron, and estrogen with the lambing rate of laparoscopic artificial insemination of ewes in Shahrebabak County

نویسندگان [English]

  • Hassan Rezaei 1
  • Seyed Morteza Aghamiri 2
  • Neda Eskandarzade 3
  • Ehsanollah Sakhaee 4
  • Saeed Nazifi 5
  • Farnoosh Bakhshaei 5

1 Department of Basic Sciences, School of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

2 Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

3 Department of Basic Sciences, School of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

4 Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

5 Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Due to the pollution from the copper smelter factory in Shahrebabak County, the dust on the plants of this area contains substantial amounts of copper, which sometimes causes copper poisoning in sheep. This study aimed to investigate the correlation of serum concentration of trace mineral elements: copper, molybdenum, and iron with the lambing rate of ewes in Shahrebabak County using laparoscopic artificial insemination. For this purpose, 500 ewes were oestrus synchronized in herds in Shahrebabak County located at various distances from the copper factory. The laparoscopic artificial insemination was performed 52±4 hours after eCG hormone injection but before the laparoscopy, serum sampling was done from 17% of the herd to assess the concentration of trace mineral elements: copper, molybdenum, and iron as well as estrogen. The results showed that the Khatoon-Abad herd with the shortest distance to the copper factory (10 km) had significantly higher levels of copper, molybdenum, and iron compared with other herds. However, there was no relationship between the concentration of copper, molybdenum, and estrogen with the lambing rate. There was a relationship between the amount of iron and the lambing rate, so the chance of fertility increased marginally with the increase in iron. Hence, the present findings indicate that the low distance of the herd from the copper factory results in high levels of copper, molybdenum, and iron in the ewe's serum; however, it has no effect on the lambing rate by laparoscopic artificial insemination. More research is needed to prove this claim.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial insemination
  • Pregnancy
  • Sheep
  • Microminerals