دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، مهر 1392 
تأثیر غلظت اسپرم و شرایط بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک گاوهای تحت تنش گرمایی بر میزان پلی اسپرمی در زیگوت های حاصل

عزیزالله باختری؛ حمیدرضا رحمانی


ارزیابی تغییرات فراسنجه های بیوشیمیایی سرم متعاقب بیهوشی درمانگاهی با پروپوفول در سگ

احمدرضا محمدنیا؛ احمدرضا محمدنیا؛ مهدیه زعیمی؛ رویا پورمحمد؛ صفیه قهستانی


اثرات عصاره الکلی گیاه برنجاسف (Achillea talagonica) بر التیام زخم های پوستی ناشی از سوختگی در خرگوش

سعید حبیبیان؛ ایرج کریمی؛ نجمه توکلی؛ جهانگیر کبوتری


بررسی هیستوپاتولوژی التهاب پستان و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی موارد استافیلوکوکی در گاوهای شهرستان ایلام

مینو شاددل؛ علیمحمد بهرامی؛ لیلی هواسی؛ طیب سیفی


ارزیابی میزان شیوع لکوز گاوی در گاوهای کشتارشده دریکی از کشتارگاه‌های صنعتی استان تهران(90-1382)

زهره مشاک؛ امیر شاکریان؛ افشین متقی فر؛ بیژن مرادی؛ حمیدرضا سوداگری


اثرات مقدار درمانی اکسی تتراسایکلین بر کلسیم، منیزیم و پاراتورمون گوسفند

افشین جعفری دهکردی؛ عبدالناصر محبی؛ سعید حبیبیان دهکردی؛ ستار استاد هادی دهکردی


تاثیر کرفس کوهی در جلوگیری از وقوع سندرم فشار خون ریوی در مرغ های گوشتی

بهنام احمدی پور؛ فریبرز خواجعلی؛ حسین حسن پور؛ ابراهیم اسدی خشوئی؛ فریدون خواجعلی