راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

  • شیوه نامه تدوین مقاله از طریق این لینک قابل دستیابی است. 
  • پر کردن فرمهای تعهدنامه و تعارض منافع ضروری است.
  • برای استفاده بهینه از این سامانه از مرورگرهای firefox و یا chrome استفاده نمایید.
  • در ارسال مقاله حتما توجه داشته باشید که مقاله برای نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران ارسال شود.
  • در مرحله اول فقط فایل مقاله به عنوان فایل اصلی و فایل ضمیمه (حاوی عنوان مقاله، نام کامل نویسندگان، پست الکترونیک نویسنده مسؤول، مرتبه علمی و آدرس نویسندگان همگی به صورت فارسی و انگلیسی)  را پیوست نمایید. فایل اصلی باید شامل اشکال و جداول باشد. ارسال اشکال و جداول به صورت پیوست فایل جداگانه ضرورتی ندارد.
  • فایل اصلی مقاله باید فاقد اطلاعات شخصی نویسنده باشد.  
  • در صورتی که مقاله به هر دلیل برای انجام اصلاحات به شما برگردانده شد، اصلاحات را روی همان مقاله انجام داده و مقاله را با کد قبلی ارسال کنید و به عنوان یک مقاله جدید در سیستم ثبت ننمایید.
  • شایان ذکر است در هر مرحله حداکثر دو مرتبه امکان انجام اصلاحات خواسته شده توسط نشریه برای نویسنده وجود دارد و در صورت عدم انجام اصلاحات توسط نویسنده، مقاله از فرایند داوری خارج خواهد شد.
  • کلیه مکاتبات شامل درخواست اصلاح مقاله، ارسال نامه پذیرش و یا عدم پذیرش از طریق سامانه انجام خواهد شد. بنابراین به درخواست های مربوط به ارسال نامه پذیرش از طریق ایمیل ترتیب اثر داده نمی شود.

شیوه نامه تدوین مقاله 

فرم تعهدنامه

فرم تعارض منافع