بررسی اثرات تجویز اپیدورال دیکلوفناک سدیم بر برخی از فراسنجه‌های هماتوبیوشیمیایی، علایم حیاتی، فعالیت الکتریکی قلب و بی دردی در گوسفند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم آباد- ایران.

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم آباد- ایران.

10.22034/ijvcs.2022.11199

چکیده

این پژوهش برای بررسی بی‌دردی و اثرات جانبی دیکلوفناک سدیم به روش اپیدورال روی علایم حیاتی، فراسنجه­های هماتوبیوشیمیای و مولفه­های الکتروکاردیوگرافی در گوسفندان نژاد لری انجام شد. ۱8 راس گوسفند ماده غیر آبستن سالم (46/00±2/3 سال) به طور تصادفی به سه گروه تقسیم  شدند و لیدوکائین (5 میلی گرم به ازای کیلوگرم)، دیکلوفناک سدیم (5 میلی گرم به ازای کیلوگرم) یا ترکیب لیدوکائین (5 میلی گرم به ازای کیلوگرم) - دیکلوفناک سدیم (5 میلی گرم به ازای کیلوگرم) را در فضای بین مهره یک و دو دمی دریافت کردند. زمان شروع بی‌حسی و طول مدت بی حسی در نواحی دنبه، مقعد، پرینه، فرج و ناحیه داخلی ران‌ها با تست سوزن بررسی شد. علایم حیاتی قبل و در زمان‌های 5، 15، 30، 45، 60، 90 و 120 دقیقه، پس از تزریق اپیدورال ثبت ‌شد، همچنین در زمان‌های 30، 60 و 120 دقیقه نوار قلبی، درصد اشباع اکسیژن شریانی و نمونه خون وریدی از تمام گوسفندان اخذ گردید. زمان شروع بی حسی و طول مدت زمان بی حسی در گروه دیکلوفناک سدیم نسبت به دو گروه دیگر به طور معنی­داری به ترتیب طولانی­تر و کوتاه­تر بود (05/0< P). نتایج مطالعه حاضر نشان داد دیکلوفناک سدیم همراه با لیدوکائین کیفیت بی حسی اپیدورال در گوسفند را افزایش می­دهد و اثر منفی روی مولفه­های نوار قلبی و غلظت اکسیژن اشباع شریانی ندارد، اما موجب کاهش غلظت هماتوکریت، تعداد گلبول­های قرمز و گلبول­های سفید خون می‌شود، بنابراین به کارگیری دیکلوفناک سدیم در بی‌حسی اپیدورال توام با لیدوکائین یا منفرد در گوسفند توصیه نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of epidural administration of diclofenac sodium on hematobiochemical parameters, vital signs, electrical activity of heart and analgesia in sheep

نویسندگان [English]

  • Mehdi Abbasinia 1
  • Shahram Maleki 2
  • Amir Zakian 2
  • Abbas Raisi 2

1 DVM graduated student, Faculty of Veterinary Medicine, Lorestan University, Khorramabad- Iran.

2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Lorestan University, Khorramabad- Iran.

چکیده [English]

     This study was performed to evaluate analgesia and side effects of diclofenac sodium on vital signs, hematobiochemical parameters and electrocardiographic indices in Lori sheep after epidural anesthesia. Eighteen non-pregnant healthy sheep (3.00±2.46 years old) haphazardly separated into three groups and received the lidocaine (5 mg/kg), diclofenac sodium (5 mg/kg) or lidocaine (5 mg/kg) plus diclofenac sodium (5 mg/kg) via epidural injection into the first intercoccygeal space. Analgesia onset time and duration were recorded by needle testing on the tail, anus, perineum, vulva and inner thighs. Vital signs were recorded after epidural administration at 5, 15, 30, 45, 60, 90, and 120 minutes. Also, electrocardiography, blood oxygen saturation levels and venous blood samples were taken from all sheep at 30, 60 and 120 minutes. Onset and duration of analgesia in the diclofenac group was significantly longer and shorter than the other groups (p<0.05), respectively. The results of this study showed that diclofenac sodium with lidocaine increases the quality of epidural analgesia in sheep and has no negative effect on electrocardiogram (ECG) components and arterial oxygen saturation (SPO2). But it decreases packed cell volume concentration (PCV), red blood cells (RBC) and white blood cells (WBC) count. Therefore, due to these changes, using of diclofenac sodium for epidural anesthesia in sheep is not recommended with or without lidocaine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epidural Anesthesia
  • Sheep
  • Hematology
  • Electrocardiography