اثر ضد باکتریایی عسل بر اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس

نویسندگان

چکیده

در مطالعه ای اثر آنتی باکتریل عسل بر پاتوژن های اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس مورد مطالعه قرار گرفت. عسل در رقتهای 10%،‏ 20%و 25% (حجم/حجم) در محیط تریپتوز سوی براث آماده گردید. حدود106 باکتری در میلی لیتر از هر کدام از باکتری های اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس بصورت جداگانه به رقتهای آماده شده تلقیح گردید و به مدت 120 ساعت در 4 و 30 درجه سانتیگراد نگاهداری گردیدند. تعداد باکتری در زمان های0،‏ 8،‏ 16،‏ 24،‏ 48،‏ 96 و 120 ساعت پس از شروع آزمایش شمارش گردید. نتایج نشان داد که اثر آنتی باکتریال عسل در مورد هر دو باکتری مورد آزمایش در دمای 30 درجه سانتیگراد به شکل معنی داری بیش از 4 درجه سانتیگراد است. بطور کلی اثر آنتی باکتریال عسل بر استافیلوکوکوس اورئوس بیشتر از اشرشیا کلی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Antibacterial activity of honey against Esherichia coli and Staphylococcus aureus.

نویسندگان [English]

  • Moshtaghi H
  • Boniadian M
  • Rezaei F

چکیده [English]

A laboratory study was undertaken to extend existing knowledge about the effectiveness of the antibacterial properties of honey against Esherichia coli and Staphylococcus aureus. Honey in 10%, 20% and 25% dilutions(V/V) provided in tryptose soy broth (TSB) medium.About 106 CFU/ml of S.aureus and/or E.coli,added to experimental trials and incubated at 4 and 30 degree centigrade for 120 hours. The number of bacteria counted after 0,8,16,24,48,96 and 120 hours post inoculation. Results showed that antibacterial activity of honey was higher at 30 degree centigrade than 4 degree centigrade. Antibacterial activity of honey was more against S.aureus than E.coli.

کلیدواژه‌ها [English]

  • honey-Esherichia coli-Staphylococcus aureus-antibacterial-