بررسی اثرات اسید استیک برعملکرد جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

ازجمله مسائل مهمی که در پرورش طیور مطرح است ،‏ سعی در بهبود وضعیت تبدیل غذایی و کاهش هزینه های مربوط به تغذیه ،‏ از راههای متفاوت است ،‏ ازجمله کارهای صورت گرفته در این مورد استفاده از مکمل های غذایی ،‏ ازجمله اسیدهای آلی است . در این مطالعه از اسید استیک به عنوان اسید آلی به میزان 2% جیره استفاده شد و اثر آن برمیزان رشد و ضریب تبدیل غذایی بررسی گردید . براین اساس گروه های مختلف انتخاب شد و به آنها در هفته های متفاوت پرورش ،‏ جیره حاوی 2% اسید استیک با درجه خلوص 5‎/99% خورانده شد . گروه های مختلف اسید استیک را در هفته های مختلف استفاده کردند که شامل گروه کنترل ،‏ گروه 2-0 هفتگی ،‏ گروه 4-0 هفتگی ،‏ گروه 4-2 هفتگی ،‏ گروه 6-4 هفتگی و گروه 6-0 هفتگی بود . گروه های مورد بررسی پایان هر هفته از نظر میزان رشد و مصرف غذا ممورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج به دست آمده پس از تجزیه تحلیل آماری نشان دهنده این موضوع بود که بین گروهها اختلاف آماری وجود دارد . افزایش وزن روزانه و وزن نهایی تیمار 5 که در 6-4 هفتگی از جیره حاوی 2% اسید استیک مصرف کرده بود بیشتر از سایر تیمارها بود و نسبت به گروه کنترل اختلاف آماری معنی داری نشان داد (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of acetic acid on broiler chicken performance

نویسندگان [English]

  • A.K Zamani Moghadam
  • A Fathi

چکیده [English]

One experiment was conducted to study the effects of acetic acid on broiler performance. One hundred nightly eight day-old Ms, Mg and Sp free broiler chicks were randomly allotted to a 3*6 factorial arrangement of treatments from day 1 to 42. Dietary teretment consisted of 2% acetic acid (with 99.5% purity) and a control group (group 6) which received no growth promotion. Groups 1-5 received acetic acid during 0-2, 0-4, 2-4, 4-6 and 0-6 weeks of age respectively. Feed consumption, body weight gain and feed conversion raio were calculated weekly. At 42 days of age, birds fed the diet containing 2% acetic acid during 4-6 weeks (group 5) had body weight significantly (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acetic Acid-Broiler chicken-...-Conversion Ratio-