تعیین عوامل موثر بر صفات تولیدمثلی تلیسه های هلشتاین در شهرکرد

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش به منظور بررسی صفات تولیدمثلی تلیسه‌هلشتاین از 700 رکورد متعلق به 501 رأس تلیسه‌های هلشتاین که بین سال‌های 1385 تا 1391 متولد شده بودند استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل صفات سن اولین تلقیح (AFS)‎،‏ سن اولین زایش (AFC)‎ و فاصله اولین و آخرین تلقیح (IFL)‎ از مدل خطی و برای نرخ گیرایی (CR)‎ از مدل خطی تعمیم یافته استفاده‌شد. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر گله فقط بر CR تأثیر داشت و میانگین حداقل مربعات گله‌ها برای صفات دیگر اختلاف آماری معنی‌داری نداشت. همچنین میانگین حداقل مربعات CR در فصول و نوبت‌های مختلف تلقیح اختلاف زیادی با یکدیگر نداشته و معنی‌دار نبود که این نتیجه می‌تواند مدیریت استفاده از اسپرم را تحت تأثیر قرار دهد. فصل تولد بر AFC مؤثر بود و نشان داده شد تلیسه‌های متولد شده در فصل تابستان (زمستان) دارای AFC بالاتری (پایین‌تری) نسبت به سایر فصول بودند. مقایسه میانگین حداقل مربعات هر گله در چهار صفت مذکور با میزان مطلوب نشان داد که در اکثر گله‌ها میزان AFS،‏ IFL و AFC بیشتر از حد مطلوب (p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The reproductive traits of Holstein heifer in Shahrekord

نویسندگان [English]

  • narges madahi
  • hossin mehrban
  • saeid karimi dehkordi
  • ali moharerry
  • ali kadivar

چکیده [English]

In this study 700 records from 501 Holstein heifers (born during 2006-2012) were used to investigate of reproductive performance. The linear model was employed for Analysis of Age at First Services (AFS), Age at First Calving (AFC) and Interval from First to Last services (IFL) and the Generalized Linear Model for Conception Rate (CR). Results showed that the herd on CR was significant but the difference of other traits were not significant among herds. Conception rate least square means were not significant among different seasons and service numbers. Season of birth had significant effect on AFC so that heifers born during winter had lower AFC than summer born heifers. Comparison of lest square means for reproductive parameters in the studied herds with optimum levels showed that the AFS, AFC and IFL in most herds were higher than optimum (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age at first Calving-Hat stress-Age at first Services-Conception Rate-Reproduction problems-