اندازه گیری رادیولوژیکی برخی پارامترهای مربوط به توازن سم (Hoof Balance) در اندام حرکتی قدامی اسب های سالم نژاد دره شوری

نویسنده

چکیده

اسب دره شوری یکی از نژادهای اصیل اسب پارسی (پرشین- عرب) است. این اسب یکی از بهترین نژادها به‌‌‌‌‌‌‌منظور سوارکاری آزاد و مسابقات استقامت شناخته می شود. توازن سم به عنوان یک معیار مناسب در جهت ارزیابی وضعیت استخوان بند سوم (P3) می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی و اندازه گیری پارامترهای مربوط به توازن سم در اندام‌های حرکتی قدامی اسب‌های سالم نژاد دره شوری با کمک رادیوگرافی انجام گرفته است. بدین منظور از 10 راس اسب به ظاهر سالم نژاد دره شوری در محدوده سنی‌ 17-3 سال و میانگین ارتفاع 155سانتی‌متر استفاده شد. ابتدا پس از تمیز کردن سم و شست و شوی آنها و قراردادن مارکر فلزی برروی سطح پشتی دیواره پنجه سم و علامت گذاری دیواره پنجه سم با ماده حاجب،‏ بلوک چوبی تهیه شده را زیر اندام مورد نظر قرار داده ،‏ سپس در حالت تحمل وزن اقدام به رادیوگرافی در حالت گماری جانبی (lateromedial)‎ شد. در تصاویر رادیوگرافی بدست آمده در این مطالعه پارامترهای مربوط به فواصل و زوایا اندازه گیری شدند و نتایج زیر بدست آمد. طول دورسال دیواره سم (D.W.L)‎ 49‎/0±5‎/7 سانتی‌متر،‏ ،‏طول کف سم (Sole length)‎ 78‎/0±87‎/11،‏ اندازه فاصله بین بند سوم (P3) و نوک سم 31‎/0±25‎/1،‏ اندازه ضخامت کف سم (Sole thickness)‎ 21‎/0±01‎/1،‏ اندازه ارتفاع فضای مفصلی دیستال از کف سم (D.I.J.H)‎ 45‎/0±38‎/3،‏ فاصله عمودی بین نوک مارکرفلزی و ابتدای بخشExtensor process بند سوم (D-Founder)‎12/ ±57/ سانتی‌متر،‏ محور سم(زاویهS)‎ 2‎/5±1‎/50 درجه،‏ محور بند سوم(زاویه T)‎ 09‎/4±6‎/48،‏ محور بند دوم(زاویه U)‎ 3‎/6±5‎/44،‏ زاویه H(T-S)‎ 28‎/4±4‎/1- ،‏ زاویه R (T-U)‎ 3‎/7±45‎/4 درجه.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Some radiological measu-- ents from the front feet of normal Darreh-shori horses with relevance to hoof balance.

نویسنده [English]

  • roham vali

چکیده [English]

Dareh-Shori is one of the Iranian nomadic tribes that located in south of iran. Dareh-Shori horse originating from this tribe and used as a riding horse. The foot balance refers to the relationship between the hoof, its related structures, soil and equine locomotory system.The aim of this study was to investigate and measure the radiological parameters of hoof balance in front limb of Dareh-Shori horse. Ten apparently healthy Dareh-Shori horses ranging in age from 3-17 years and with a height between 153-159 were included in this study. The hooves were cleaned and washed, metal marker were placed and the hooves were marked by the contrast. Hand-made wooden block put under the target limb and then the other foot was elevated by someone else. Lateral view radiograph were made to get the following measurements:
D.W.L (7.5±0/49cm), SL(11.87±0.78cm), P3 to Toe (1.25±0.31cm), S.T (1.01±0.21cm), D.I.J.H (3.38±0.45cm), Founder Distance (0.57±0.12cm), Hoof axis (S) angle(50.1±5.20), Third phalanx axis (T) angle (48.6±4.09), P2 axis(U) angle (44.5±6.3), H (T? S) angle (-1/4±4.28), R (T? U) angle (4.45±7.31).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dareh-Shori Horse-Radiography-Hoof Balance-Front limb-