تشخیص مولکولی تریکوموناس گالینه با استفاده از تکثیر ژن rRNA 5.8S به روش PCR در کبوتران خانواده کلمبیده (Columbidae)

نویسندگان

چکیده

تریکوموناس گالینه تک یاخته تاژکداری است که عامل ایجاد تریکومونیازیس پرندگان می شود. این انگل گسترش جهانی دارد و آلودگی در اکثر پرندگان بدون علامت است. درحال حاضر تشخیص ارگانیسم با استفاده از روش های آزمایشگاهی شامل گسترش مرطوب،‏ کشت و روش های مولکولی است. در این مطالعه بر آن شدیم تا با استفاده از روش مولکولی (Polymerase Chain Reaction(PCR و بر اساس تکثیر ژن 5.8S rRNA تریکوموناس گالینه،‏ آلودگی کبوتران را مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را با روش گسترش مرطوب مقایسه کنیم. نمونه ها از 72 قطعه کبوتر خانواده کلمبیده که شامل 2 قطعه قمری خانگی،‏ 8 قطعه کبوتر چاهی و 62 قطعه کبوتر اهلی با استفاده سوآپ استریل از محوطه ی دهانی و چینه دان گرفته شد و هر نمونه به دو قسمت تقسیم شد. یک قسمت آن فورا با آزمایش گسترش مرطوب و در زیر میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت که به طور کلی 18 نمونه با این روش مثبت تشخیص داده شدند. قسمت دیگر نمونه به منظور انجام واکنش PCRاختصاصی با استفاده از یک جفت پرایمر از ناحیه حفاظت شده ژن ریبوزومی 5.8S تریکوموناس گالینه مورد استفاده قرار گرفت که 24 نمونه با این روش مثبت تشخیص داده شد. با توجه به نتایج مولکولی به دست آمده با استفاده از پرایمرهای Trich-1Fو Trich-1R اندازه باندهای حاصل از PCR کبوتران خانواده کلمبیده،‏ 390 جفت باز مشاهده گردید. همچنین می توان گفت که تست PCR حساسیت و اختصاصیت بالاتری نسبت به آزمایش گسترش مرطوب دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Molecular detection of Trichomonas gallinae by using of 5.8S rRNA gene by PCR reaction in Columbidae birds

نویسندگان [English]

  • Maryam Soltanieini
  • Ali Ghorashi
  • Musa Tavassoli

چکیده [English]

Trichomonas gallinae is ?agellated protozoan that caused avian trichomonosis. This organism is widespread in clombiforms. In most cases infection with T.gallinae in birds can be asymptomatic. Currently, diagnosis of the organism is by laboratory assays included wet spread, in vitro culture and molecular methods.
In this study, using by Polymerase Chain Reaction( PCR) method and based on 5.8S rRNA gene amplification T.gallinae examined and the results compared with wet test. This study carried out for investigation of trichomonase contamination of 72 pigeon of clombidae family that included 2 Laughing Dove(Spilopelia senegalensis), 8 Rock Dove(Columba livia) and 62 Domestic Pigeon(Columba livia domestica) . In this examination the samples were gathered from mouth and larynx of those pigeons by soap and then each sample was divided into two parts. Immediately a part of it was inspected via wet spread slide method that 18 positive samples were detected with this method. Another part of sample was used for specific PCR reaction using a primer pair of 5.8S ribosomal gene protected region was used T.gallinae with this method 24 positive samples were detected.
The molecular results showed that PCR with primers Trich-1Fand Trich-1R yielded 390–base pair amplicon. As well as it can be saied the PCR test is higher sensitivity and specificity than wet test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Columbidae birds-Molecular detection-Trichomonas gallinae-?.?SrRNA gene-PCR.-