بررسی مولکولی رخ‌داد مشترک آنفلوانزای پرندگان (تحت‌تیپ H9N2) و نوموویروس ماکیان در جوجه‌های گوشتی مبتلا به سندرم تنفسی در استان اصفهان

نویسندگان

چکیده

در فاصله زمانی پاییز 1393 تا پاییز 1394 از 35 گله جوجه گوشتی واجد سندرم تنفسی مشکوک به آنفلوانزای پرندگان با تلفات بیش از یک درصد در روز،‏ از نقاط مختلف استان اصفهان،‏ نمونه نای و ریه اخذ شد. RNAی ویروسی از نمونه‌های بافتی با کیت تخلیص RNA استخراج شد و پس از سنتز cDNA با پرایمرهای اختصاصی گروه و تیپ به شناسایی موارد آنفلوانزای پرندگان (سویه H9N2) پرداخته شد. سپس با پرایمر اختصاصی مشترک بین تیپ‌های نوموویروس قطعه ای به طول 115 جفت بازی تکثیر شد. نتایج نشان داد از 35 فارم واجد علایم تنفسی 24 فارم جوجه گوشتی (57‎/68 %) آلوده به ویروس H9N2 آنفلوانزای پرندگان بوده است. از 24 فارم آلوده به ویروس آنفلونزا 11 فارم (83‎/45%) آلودگی مشترک با نوموویروس داشتند و متوسط واگیری مشترک آنفلوانزا و نوموویروس 83‎/20 % بوده است. لذا به نظر می رسد نوموویروس پرندگان در شکل‌گیری و پیچیده‌سازی علایم تنفسی در جوجه‌های گوشتی مبتلا به سویه H9N2 آنفلوانزای پرندگان در استان اصفهان نقش عمده داشته باشد و در درصد بالایی از موارد آلوده به سویه H9N2 آنفلوانزای پرندگان امکان پیچیده سازی عفونت با نوموویروس پرندگان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The molecular study of co- incidence of Avian Influenza (H9N2 subtype) and Metapneumovirus in Broiler Chickens with Respiratory Syndrome in Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • Majid Gholami-Ahangaran
  • Mohammad Arab
  • Mohsen Jafarian-Dehkordi

چکیده [English]

At autumn of 2014 to 2015, lung and tracheal samples were taken from 35 broiler chickens flocks having respiratory syndrome suspected to avian influenza (H9N2 subtype) disease from different regions of Isfahan province. Viral RNA was extracted from tissue samples by RNA extraction kit and after synthesis of cDNA, avian influenza (H9N2 subtype) was detected with type and subtype specific primers. Therefore, a fragment approximately 115 base pair (bp) was amplified by one pair primers that been common to all avian pneumovirus (AP) viruses. Results showed 24 out of 35 (68.57%) of chicken flocks suffering to respiratory syndrome were infected to AI. The 11 out 24 flocks (45.83%) that infected to AI were co-infected to AP. The common morbidity of AI and AP in chicken flocks was 20.83%. Therefore it seems metapneumovirus has main role in forming and complexing of respiratory signs in broiler chickens suffering to AI in Isfahan province and complexing of AI and metapneumovirus infection may be possible in high percent of cases with respiratory syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PCR-Metapneumovirus-Avian Influenza-Broiler Chicken-Isfahan-