تاثیر پلیمر طبیعی کیتوزان بر ایمونوگلبولین تام، هموگلوبین و مقاومت قزل‌آلای‌ رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در برابر باکتری (Aeromonas hydrophila)

نویسندگان

چکیده

قزل‌آلای‌ رنگین‌کمان(Oncorhynchus mykiss)‎ مهم‌ترین گونه ماهی سردآبی پرورشی در ایران است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر کیتوزان به عنوان یک محرک ایمنی بر تحریک ایمونوگلبولین تام سرم،‏ غلظت هموگلوبین خون و میزان مقاومت قزل‌آلای‌ رنگین‌کمان در برابر آلودگی با باکتری Aeromonas hydrophila است. بدین منظور 900 قطعه ماهی قزل‌آلای‌ رنگین‌کمان (1‎/0±25 گرم) پس از گذراندن دو هفته دوره سازش با شرایط محیط آزمایش بطور تصادفی در چهار تیمار و سه تکرار تقسیم شدند. ماهیان با مقادیر0 (شاهد)،‏ 25‎/0،‏ 5‎/0 و 1 درصد کیتوزان که پس از حل شدن در اسید استیک یک درصد روی غذای کنسانتره (FFT2) اسپری گردید،‏ به مدت هشت هفته تغذیه شدند. تمام تیمارها تا سه هفته دیگر با جیره کنترل (بدون کیتوزان) تغذیه شدند. در ابتدای پرورش و نیز در هفته‌های 2،‏ 4،‏ 6،‏ 8 و 11 از تمام تیمارها خون‌گیری شده و مقدار ایمونوگلبولین تام سرم و غلظت هموگلوبین خون اندازه‌گیری گردید. در پایان پایان هفته هشتم همه تیمارها با مقدار CFU/ml 107 باکتری بیماریزای Aeromonas hydrophilaبصورت داخل صفاقی مورد تزریق قرار گرفتند. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار آماری SPSS نتایج نشان داد که افزودن 25‎/0 درصد کیتوزان به جیره غذایی قزل‌آلای‌ رنگین‌کمان به مدت 56 روز قادر است به طور معنی‌داری (p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of natural polymer chitosan on total immunoglobulin, hemoglobin concentration and resistance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) against Aeromonas hydrophila

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Tafi
  • Saeid Meshkini
  • Amir Tokmechi

چکیده [English]

Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) is the main farmed cold water fish in Iran. This study was conducted to determine the effect of Chitosan as an immune stimulator on total immunoglobulin and blood hemoglobin concentration of rainbow trout and resistance against Aeromonas hydrophila infection. 900 rainbow trout (25± 0.1 g mean weight) after acclimated to laboratory conditions for two weeks divided into four groups in three replicates randomly. The fish were fed with different concentrations of Chitosan (0, 0.25, 0.5 and 1 percent of feed). Chitosan was solved in acetic acid (1%) and sprayed on a commercial feed pellet (FFT2) and fed the fish for eight weeks. All experimental groups were fed with control diet (without Chitosan) for three weeks later. Sampling was conducted at 0, 2, 4, 6, 8 and 11 weeks of the trial and total immunoglobulin and blood hemoglobin concentration were measured. All trial were injected (IP) with a pathogenic strain of Aeromonas hydrophila at a level of 107 CFU/ml at the end of 8 week. After statistical analyzing data with SPSS softwar, Results showed that adding Chitosan at 0.25 percentage of feed could significantly (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hemoglobin concentration-Total immunoglobulin-Aeromonas hydrophila-Chitosan-Rainbow trout-