اثر مصرف غذا بر بیان ژنی گیرنده‌های فعال کننده تکثیر پروکسیزومی در فولیکول F1 مرغان مادر گوشتی

نویسندگان

چکیده

جهت ارزیابی دخالت گیرنده های فعال کننده تکثیر پروکسیزومی(PPAR?, PPAR?/?, PPAR?) در کاهش تولید تخم در مرغان مادر گوشتی با مصرف غذائی نامناسب،‏ بیان ژنی این رسپتورها در سلول‌های گرانولوزای فولیکول F1 توسط PCRreal time - کمی بررسی شد. مرغان (با سن 30 هفته) در سه گروه مختلف مصرف غذائی (FI)‎ قرار داده شدند: گروه شاهد با مصرف غذائی استاندارد،‏ گروه 20%FI- با مصرف غدائی 20 درصد کمتر از گروه شاهد و گروه 40%+FI با مصرف غذائی 40 درصد بیشتر از گروه شاهد. این مرغان بمدت 30 روز با سه تکرار در هر گروه (10 پرنده در هر تکرار؛ 30 پرنده در هر گروه) نگهداری شدند.تولید تخم به طور معنی‌داری در دو گروه تیمار نسبت به گروه شاهد کاهش یافت (05‎/0>p)‎. بیان ژنی PPAR? در فولیکول F1گروه 40%+FIکمتر از شاهد و گروه 20%FI- بود (05‎/0>p)‎. رونوشت ژن های PPAR? و PPAR?/?در فولیکول F1 گروه های مختلف،‏ تفاوتی با هم نداشتند. نتیجه اینکه افزایش مصرف غذا موجب افت تولید تخم و نقصان در بیان ژنی PPAR? در فولیکول F1 می شود در حالیکه بیان ایزوفرم های PPAR? و PPAR?/? تغییری نکرد. کاهش سطح mRNA مربوط به PPAR? در فولیکول F1 مرغان مادر گوشتی گواهی بر دخالت این گیرنده در اختلالات ناشی از مصرف زیاد غذا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of food intake on the gene expression of peroxisome proliferator-activated receptors in F1 follicle of broiler breeder hens

نویسندگان [English]

  • H. Hassanpour
  • Niloufar Tavangarrad
  • Ali Kadivar
  • Ardeshir Sheikhahmadi

چکیده [English]

To investigate the involvement of peroxisome proliferator-activated receptors (PPAR?, PPAR?/? and PPAR?) in the reduced egg production of broiler breeder hens with unfit food intake, gene expression of these receptors was evaluated in the granulosa cells of F1 follicle by quantitative real time PCR. Hens (30 weeks old) were allocated to three different levels of feed intake (FI): Control, FI-20% (20% less than control feed intake) and FI+40% (40% more than control feed intake). These hens were maintained for 30 days with three replicates per group (10 birds / replicate; 30 birds / group). The egg production significantly decreased in two treated groups as compared to control(p

کلیدواژه‌ها [English]

  • PPAR-food intake-granulosa cells-broiler breeder hen-