بررسی اثر تجویز داخل سیاه‌رگی دی کلوپروستنول در زمان تلقیح مصنوعی بر میزان آبستنی گاو شیری در برنامه‌ی Heatsynch

نویسندگان

چکیده

با توجه به نقش اثبات شده‌ی PGF2? داخلی در تخمک‌گذاری،‏ هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تأثیر PGF2? بیرونی(دی-کلوپروستنول) بر بهبود میزان آبستنی در یک گله بزرگ گاو شیری بود. تعداد 362 رأس گاو شیری واقع در شرکت زاگرس شهرستان شهرکرد در فصل تابستان(از 20 مرداد تا 6 شهریورسال 1393) برای مطالعه انتخاب شدند. تمام گاوهای مورد مطالعه با برنامه‌ی هیت سینک هم‌زمان سازی فحلی شده و طبق قاعده‌ی am-pm پس از مشاهده‌ی فحلی ایستا تلقیح مصنوعی شدند. حیوانات به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه درمان که 150 میکروگرم دی-کلوپروستنول هم‌زمان با تلقیح مصنوعی به صورت داخل سیاه‌رگی دریافت کردند و گروه شاهد که در زمان تلقیح مصنوعی هیچ درمانی دریافت نکردند. به منظور اندازه‌گیری سطح سرمی پروژسترون،‏ نمونه‌های خون 13 گاو از هر گروه در زمان تلقیح ،‏ 4 و 15 روز بعد از آن گرفته شد. آبستنی حیوانات هر دو گروه40-35 روز پس از تلقیح مصنوعی با استفاده از اولتراسونوگرافی تشخیص داده شد. تفاوت معنی‌داری بین دو گروه از لحاظ میزان آبستنی و سطح سرمی پروژسترون وجود نداشت(P > 0.05). در نتیجه این مطالعه نشان داد که تجویز داخل سیاه‌رگیPGF2? در زمان تلقیح هیچ اثر مفیدی در بهبود میزان آبستنی گاوهای شیری ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of intravenous PGF2? administration at the time of artificial insemination on conception rate of dairy cattle synchronized with heatsynch protochol

نویسندگان [English]

  • mohammadjavad behzadi shahrbabak
  • naser Shams-Esfandabadi
  • abolfazl Shirazi
  • taghi Taktaz-Hafshejani

چکیده [English]

Given to the proven role of endogenous PGF2? on ovulation, the aim of the present study was to evaluate the effect of exogenous PGF2? (D-cloprostenol) administration on conception rate in a large dairy herd. Total number of 362 lactating dairy cows in Zagrous Company of Shahrekord were selected for this study in summer (From 20 August to 6 September, 2014). The estrus of all cows was synchronized by the Heatsynch protochol and following heat detection the cows were artificially inseminated according to am-pm rule. The animals were submitted to two groups; the treatment group that received 150µg D-cloprostenol intravenously at the time of AI and the control group that didn’t receive any more treatment at the time of AI. To measure the concentration of serum progesterone, blood samples were obtained from 13 cows of each group at the time of insemination and 4 and 15 days later. Pregnancy was diagnosed by rectal ultrasound examination on 35-40 days after insemination. There was no significant difference between both groups in terms of conception rate and the serum progesterone levels (P>0.05). In conclusion, this study showed no beneficial effects of intravenous administration of D-cloprostenol on conception rate of dairy cows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prostaglandin F??-progesterone-ovulation failure-heatsynch-conception rate-