بررسی اثر پروبیوتیک پروتکسین بر کاهش اکسیداسیون لیپیدی و تجمع بافتی ناشی از مصرف کادمیوم در بلدرچین ژاپنی

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به‌منظور بررسی تأثیر پروبیوتیک پروتکسین بر کاهش اکسیداسون لیپیدی و تجمع بافتی ناشی از مصرف کادمیوم در قالب طرح تصادفی با 240 قطعه جوجه بلدرچین یک‌روزه در چهار تیمار و سه تکرار انجام شد. جیره‌های آزمایشی عبارت بودند از: 1) جیره شاهد. 2) جیره شاهد + پروبیوتیک پروتکسین به میزان 100 میلی‌گرم در کیلوگرم جیره. 3) جیره شاهد + کادمیوم کلراید به میزان ppm40 در آب آشامیدنی در کل دوره آزمایش. 4) دریافت‌کننده جیره پایه + ppm 100 پروبیوتیک پروتکسین در جیره غذایی + ppm40 کادمیوم کلراید در آب آشامیدنی در کل دوره آزمایش. در روزهای 21 و 35 آزمایش 9 پرنده از هر گروه انتخاب و بعد از خون‌گیری کشته شد و سپس بافت‌های کبد و عضلات سینه و ران آن‌ها جهت اندازه‌گیری اکسیداسیون لیپیدی و همچنین میزان تجمع بافتی کادمیوم با استفاده از دستگاه ICP-OES جدا و به آزمایشگاه ارسال شد. نتایج این آزمایش نشان داد استفاده از پروبیوتیک پروتکسین باعث کاهش معناداری در اکسیداسیون لیپیدی متعاقب استفاده از کادمیوم می‌شود (05‎/0>P)‎. همچنین میزان TBARS کبد و عضلات نیز در گروه 4 در مقایسه با گروه دریافت‌کننده کادمیوم تفاوت معناداری نشان داد. از طرف دیگر استفاده از پروتکسین توانست باعث کاهش معنی‌داری در میزان کادمیوم کبد و عضلات شود (05‎/0>P)‎. با توجه به نتایج این مطالعه می‌توان گفت که استفاده از پروتکسین می‌تواند باعث کاهش میزان اکسیداسیون لیپیدی و همچنین کاهش تجمع بافتی ناشی از مصرف فلز سمی کادمیوم در بلدرچین شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of protexin® on lipid peroxidation and bioaccumulation following oral administration of cadmium as a heavy metal in Japanese quail

نویسندگان [English]

  • Seyyed Sattar Tohidifar
  • Shahab Bahadoran
  • Abdolnaser Mohebbi

چکیده [English]

This experiment was carried out to investigate the effect of dietary supplementation of probiotic (protexin®)on lipid peroxidation and bioaccumulation of Japanese quail following oral administration of cadmium as a heavy metal in a completely randomized design with 240 one day old Japanese quail, in three treatments with four replications and 20 chicks in each replication. The dietary treatments were 1) control, 2) basal diet supplemented with 100 mg protexin® per 1 kg of diet, 3(basal diet supplemented with 40 ppm cadmium chloride in the drinking water, 4) basal diet supplemented with 100 mg protexin® per 1 kg of diet plus 40 ppm cadmium chloride in the drinking water. At days 21 and 35 of the trial, 9 birds form each group were slaughtered and some blood samples were taken for determination of lipid peroxidation (TBARS) in serum and then liver and muscles were taken for investigating of the effect of different groups on lipid peroxidation and bioaccumulation of CD on liver and muscles. The results of this experiment showed that the increase in TBARS concentration of serum, liver and muscle tissues in cadmium intoxicated birds were significantly reversed by the protexin®. Also Treatment with protexin® was to be effective in decreasing Cd accumulation in liver and muscles. Our results revealed that protexin® may protect Japanese quails from Cd-induced oxidative stress by decreasing lipid peroxidation and cadmium accumulation in liver and kidneys of bird.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cadmium chloride-bioaccumulation-lipid peroxidation-Japanese quail-protexin®-