بررسی اثر درمانی تیامین بر ساختار هیستومورفومتریک بیضه متعاقب مسمومیت با سرب در مدل موش

نویسندگان

چکیده

برخی تحقیقات اثر تیامین بر بافت بیضه به دنبال ایجاد مسمومیت با سرب را گزارش کرده‌اند،‏ اما تاکنون اثر آن بر ساختار مورفومتریک بیضه در موش‌هایی که سرب دریافت کرده‌اند مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا این تحقیق با هدف بررسی اثر تیامین بر ساختار مورفولوژیک لوله‌های اسپرم‌ساز در موش‌های آلوده به سرب انجام شد. این مطالعه‌ی تجربی بر روی 40 موش ویستار انجام گرفت. موش‌ها‌ به طور تصادفی به 4 گروه 10 تایی شامل گروه‌های A (کنترل)،‏ B (دریافت کننده‌ی تیامین)،‏ C (دریافت کننده‌ی سرب) و D (درمان شده با تیامین و سرب) تقسیم شدند. سرب به مقدار 5‎/8 میلی‌گرم در لیتر و مکمل تیامین به مقدار 30 میلی‌گرم در لیتر به صورت گاواژ هر روز خورانده شد. نمونه‌های بافتی به روش روتین بافت‌شناسی تهیه و با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. القای سرب سبب به‌هم ‌ریختگی در ساختار مورفولوژیک لوله‌های اسپرم‌ساز از جمله رده‌های سلولی اسپرم‌ساز نسبت به گروه A و B گردید و استفاده از مکمل تیامین این تغییرات ایجاد شده را تا حدی کاهش داد. قطر لوله‌های اسپرم‌ساز و ضخامت لایه‌ی پوششی زایای تناسلی لوله‌ها کاهش معناداری را در گروه سرب نسبت به گروه کنترل نشان داد (05‎/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Therapeutic effect of the thiamine on the histomorphometric structure of testis following lead poisoning in mouse model

نویسندگان [English]

  • Rahmat Allah Fatahian Dehkordi
  • Soraya Khosravian Dehkordi
  • Abolfazl Aali

چکیده [English]

Several studies have been reported the effects of thiamine on the testis tissue caused by lead poisoning, but the effect on morphometric structure of testis in mice that have received the Lead has not been studied. The aim of this study was to evaluate the effect of thiamine on the morphological structure of the seminiferous tubules were contaminated with lead. This experimental study was performed on 40 Wistar rats. The mice were randomly divided into 4 groups of 10 specimens, including groups A (control), B (thiamine recipient), C (a stump flock Pb) and D (treated with thiamine and Pb), respectively. Lead to a value of 8.5 mg per liter and thiamine supplementation at a rate of 30 mg per liter was administered orally every day. Routine histological tissue specimens prepared and using one-way ANOVA was used to analyze the data. The lead induction causes morphological disorganization in the seminiferous tubules including the cell lines when compared to groups A and B and thiamine supplementation partially reduced these changes. Seminiferous tubules diameter and thickness of the epithelium layer genital germ tubules in the lead group decreased significantly when compared to the control group (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lead-Histopathology-Thiamine-Rat-