اثرات محدودیت غذایی طولانی مدت و میزان آمینواسیدهای جیره بر عملکرد، وزن اندام های لنفاوی و سلول های سفید خون جوجه های گوشتی سویه آرین

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثر روش خوراکدهی (آزاد و محدودیت غذایی) و میزان آمینواسیدهای جیره ( توصیه آرین،‏ کمتر و بیش از آن) بر عملکرد،‏ وزن اندام های لنفاوی و شمار سلول های سفید خون جوجه های گوشتی آرین در قالب طرح کاملا تصادفی با 8 گروه آزمایشی با 5 تکرار و 22 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. میزان آمینواسیدهای جیره با توجه به میزان لیزین قابل هضم محاسبه شد. گروههای آزمایشی شامل: 1-تغذیه آزاد با لیزین پیشنهادی آرین (شاهد). 2-محدودیت غذایی با جیره شاهد. 3-تغذیه آزاد با 7 درصد لیزین کمتر. 4- محدودیت غذایی با 7 درصد لیزین کمتر. 5- تغذیه آزاد با 7 درصد لیزین بیشتر تا 25 روزگی. 6-محدودیت غذایی با 7 درصد لیزین بیشتر تا 25 روزگی. 7-تغذیه آزاد با 7 درصد لیزین بیشتر تا 47 روزگی. 8-محدودیت غذایی با 7 درصد لیزین بیشتر تا 47 روزگی. افزایش آمینواسید،‏ وزن بدن و تیموس را در 47 روزگی افزایش داد (05‎/0>p)‎ ولی بر نسبت هتروفیل به لنفوسیت (H/L)‎ تاثیری نداشت. وزن لاشه و سینه گروه 7 و عرض سینه گروه 5 بیشتر از شاهد بود و ضریب تبدیل خوراک گروه 2 نسبت به شاهد بهبود یافت (05‎/0> H/L .(p در گروه 2 و 6 به ترتیب نسبت به گروه شاهد و 5 کمتر بود (05‎/0>p)‎. نتایج نشان می دهد? افزایش آمینواسید جیره نسبت به پیشنهاد آرین با توجه به سن،‏ سبب افزایش وزن بدن،‏ اندامهای ایمنی و بهبود صفات لاشه می شود و محدودیت طولانی مدت خوراک سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of long term feed restriction and dietary amino acids levelson growthperformance, lymphoid organs weight and white blood cell in Arian broilers chicken

نویسندگان [English]

  • kazem Yussefi Kelarikolaei
  • hamid reza aliakbarpour

چکیده [English]

This study was conducted to determine the effects of feeding programs (ad lib and feed restriction (FR)) and dietary amino acids levels (DAAL) on performance, lymphoid organs (LO) and white blood cell (WBC) of Arian broilers. Study was completely randomized design oneight treatments (TR) with five replicates of 22 chicks of each. DAAL were calculated according to digestible lysine level. Experiment groups consisted of, 1) Control group (CT) that was feed ad lib with lysine recommended by Arian guideline, 2)FR was applied to CT, 3) ad lib with 7% lower lysine, 4) FR with 7% lower lysine, 5) ad lib with 7% higher lysine from 1 to 25 days of age (d) , 6) FR with 7% higher lysine from 1 to 25 d, 7) ad lib with 7% higher lysine from1 to 47 d, 8) FR with 7% higher lysine from1 to 47 d.Growth performance was evaluated at different ages and WBC, LO weight and carcass characteristics were examined at 47 d. Increasing DAAL significantlyincreased body and thymus weight (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • lysine-feeding-performance-white blood cell-Broiler-