مطالعه تأثیر قرص تادالافیل بر حجم، میزان تحرک و غلظت نمونه اسپرم و مدت نعوظ سگ نر

نویسندگان

چکیده

امروزه استفاده از مهارکننده‌های فسفودی استراز – 5 (تادالافیل) اولین اقدام دردرمان اختلالات نعوظ دام‌های نر به شمار می‌رود. ولی پیرامون کارایی آن دردرمان اختلالات نعوظ سگ نر و تاثیر آن برعملکرد سلول‌های اسپرماتوزوئید مطالعه‌ای دردرسترس نیست. در این مطالعه،‏ به‌منظور بررسی اثر مصرف قرص تادالافیل بر مدت نعوظ و مشخصات منی،‏20 قلاده سگ از نژادهای مختلف فراهم شد و نخست با ماساژ با دست از منی آن‌ها نمونه‌گیری به عمل آمد. پس از گذشت 6 تا 10 روز به تمام سگ‌ها 1 قرص تادالافیل (20 میلی‌گرم شرکت فارابی،‏ ایران) خورانیده شد و پس‌از گذشت30 تا 45 دقیقه دوباره نمونه‌گیری از اسپرم و اندازه‌گیری فشارخون تکرار شد وداده‌ها به‌عنوان گروه تیمار در نظر گرفته شد. مدت نعوظ در هردو گروه تعیین و فشارخون بلافاصله پس از اخذنمونه اسپرم تعیین شد. نمونه‌های اسپرم در آزمایشگاه پژوهشگاه رویان با کمک دستگاه CASA تجزیه‌وتحلیل شد نتایج نشان داد مدت نعوظ(در کنترل 5‎/7 و در درمان شده 75‎/13 دقیقه) و ویژگی‌های اصلی منی مانند حجم (در کنترلml 75‎/4 و در درمان شدهml 5‎/5) و غلظت اسپرم (در کنترل /ml106× 231و دردمان شده/ml106×250 سلول) ومیزان تحرک (درکنترل54‎/85 % ودر درمان شده90‎/92% ) پس‌از دریافت دارو بهبود معنی‌داری داشت. بااین‌وجود فشارخون سیستولیک (در کنترل143 ودر درمان شده 155 میلی‌متر جیوه) و دیاستولیک (در کنترلmmHg 76 و در درمان شده mmHg80) که عامل محدودکننده‌ای محسوب می‌شود نیز افزایش یافت. از این مطالعه نتیجه‌گیری شد که تادالافیل آثار مثبتی بر سلول‌های اسپرماتوزوا داشت و از آن در درمان ناتوانی در ایجاد نعوظ سگ می توان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Tadalafil on the volume, motility, and concentration of the semen, and the duration of erection in male dogs

نویسندگان [English]

  • Majid Mohammadsadegh
  • Mahyar Mansoury

چکیده [English]

The use of phosphodiesterase-5 inhibitors (tadalafil) has become the first-line treatment of erectile dysfunction nowadays. However, there is not any available study about its effect on the erection and spermatozoa characters of dogs. In this study in order to explore the effects of Tadalafil on the erection and ejaculation characters of male dogs, 20 male dogs were prepared. At first, Semen samples were collected by masturbation in all dogs, and they were encountered as the control group. The dogs fed Tadalafil tablets (20 mg, Farabi Co., Iran) after 6 to 10 days, and the new semen samples were collected after 45 minutes of the treatment. At this stage, the animals and their semen samples were encountered as the test group. All semen samples immediately sent to a laboratory in ice container. Blood pressures were examined for all dogs in the control and the test groups immediately after the semen collection. The semen indexes were analyzed with a CASA system in Tehran-Royan Institute. Results showed that the major characters such as the duration of erection (7.5 vs. 13.75 min), the volume (4.75 vs. 5.5 ml), and the concentration (231×106 vs. 250×106 cells/ml) of samples, and the rate of motile (%85.55 vs. %92) spermatozoa were significantly increased in Tadalafil treated dogs. Unfortunately, systolic (143 vs. 155mmHg) and diastolic (76 vs. 80mmHg) blood pressures were too increased. It was concluded that Tadalafil had a positive effect on spermatozoa cells, and it can be used in erection failure in male dogs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • duration of erection-Tadalafil-volume of the semen-male dogs-the rate of motility and fertility-