اثر عصاره های آبی و هیدروالکلی گیاه گلبرنجاسف (Achillea talagonica) بر اووسیست‌های آیمریا ماکزیما (Emeria maxima) در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

کوکسیدیوز یکی از پر هزینه‌ترین بیماری‌های انگلی در طیور باشد. گیاه گل برنجاسف یکی از گیاهانی است که با توجه به خواص مختلف آن از زمان‌های قدیم برای درمان بیماری‌های انگلی به کار می‌رفته است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اثر عصاره‌های آبی و هیدروالکلی این گیاه بر اووسیست‌های آیمریا ماکزیما در شرایط آزمایشگاهی است. اووسیست‌های مورد استفاده در این مطالعه با به چالش کشیدن جوجه‌های گوشتی 14 روزه با 75000 اووسیست به دست آمد. برای به دست آوردن اووسیست اسپوروله،‏ 9 گرم از نمونه مدفوع در بیکرومات پتاسیم دو درصد خیسانده و در دمای 27 درجه سانتی گراد به مدت 72 ساعت انکوبه شدند. اووسیست‌های به دست آمده در معرض غلظت‌های یک،‏ دو و پنج درصد عصاره‌های آبی یا هیدروالکلی گیاه در دمای 25 تا 28 درجه سانتی‌گراد برای 48 ساعت قرار گرفتند. تعداد اووسیست‌های اسپوروله و غیر اسپوروله در ساعت‌های 1،‏ 12،‏ 24 و 48 شمارش شدند. به منظور جلوگیری از هر گونه خطا،‏ آزمایش سه بار تکرار شد. نتایج نشان داد که در مقایسه با کنترل،‏ عصاره‌ها در همه غلظت‌ها قادر به کاهش تعداد اووسیست‌ها بودند ) 05‎/0 (p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of lethal effect of aqueous and hydroalcoholic extracts of Achillea talagonica on the Emeria maxima oocysts in vitro

نویسندگان [English]

  • Saied Habibian Dehkordi
  • Nazanin Rajaei
  • Khodadad Pirali
  • Hamidreza Azizi

چکیده [English]

Avian coccidiosis is one of the most expensive infectious diseases in poultry. Achillea talagonica is one of the plants which due to its anti-inflammatory, antimicrobial and anti-oxidant properties have been applied from ancient times for the treatment of parasitic diseases. So, this study aimed to assess the efficiency of the Achillea talagonica aqueous and hydroalcoholic extracts, on Eimeria maxima oocysts in vitro. The oocysts used in this study were obtained by challenging the 14th day-old broiler chicks with 75,000 oocysts of E. maxima. To obtain sporulated oocsts, 9 g of stool samples were soaked in 2% Potassium bichromate and incubated at 27 ° C for 72 hrs. The harvested oocysts (sporulated or unsporulated) were then exposed to the 1, 2 and 5% concentration of aqueous or hydroalcoholic herbal extracts at 25 - 28?C for 48 hrs. Thereafter, number of Sporulated and unsporulated of oocytes were counted at 1, 12, 24 and 48 hours. In order to prevent any error in the results, the experiment was repeated three times. The results showed that both extract in all concentration were able to reduce the number of sporulated and unsporulated of oocytes compared with control (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sporulated and unsporulated oocytes-Eimeria maxima-in vitro.-Achillea talagonica-