تغییرات پروفایل متابولیک گوساله های هلشتاین متعاقب عضلانی تجویز دگزامتازون و ایزوفلوپردون

نویسندگان

چکیده

اختلالات متابولیکی یکی از مهم‌ترین عوارض جانبی گلوکوکورتیکوئیدهاست. در این پژوهش 10 راس گوساله به ظاهر سالم 8-6 ماهه نژاد هلشتاین به دو گروه مساوی تقسیم شدند. به گروه اول دگزامتازون و به گروه دوم ایزوفلوپردون با دوز 1 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به‌صورت عضلانی در دو روز متوالی تزریق شد. نمونه‌های خون از دو گروه مورد مطالعه در روزهای صفر،‏ 1،‏ 2،‏ 3،‏ 5 و 7 اخذ و سرم‌ها جدا شد. میزان گلوکز،‏ بتا-‌هیدروکسی بوتیریک اسید،‏ اسیدهای چرب غیراستریفیه،‏ کلسترول،‏ تری‌گلیسرید و لیپوپروتئین‌های با چگالی زیاد،‏ کم و بسیارکم در نمونه‌های سرم جمع‌آوری شده مورد سنجش قرارگرفت. گلوکز به‌‌طور معنی‌داری پس از تزریق دو دوز دارو افزایش پیداکرد (05‎/0>P)‎. ایزوفلوپردون نسبت به دگزامتازون غلظت گلوکز را به-طور معنی‌دار و به‌مقدار بیشتری افزایش داد (05‎/0>P)‎. غلظت سرمی بتا-هیدروکسی بوتیریک اسید و اسیدهای چرب غیراستریفیه نیز به‌طور معنی‌داری در گروه‌های دگزامتازون و ایزوفلوپردون افزایش یافت (05‎/0>P)‎. سطح بتا-هیدروکسی بوتیریک اسید و اسیدهای چرب غیراستریفیه در سرم در گروه ایزوفلوپردون نسبت به گروه دگزامتازون به‌طور معنی‌داری بالاتر بود (05‎/0>P)‎. سطح سرمی شاخص‌های لیپیدی نیز پس از تزریق دو دارو به‌طور معنی‌داری افزایش یافت (05‎/0>P)‎ و غلظت لیپیدها متعاقب تزریق ایزوفلوپردون درمقایسه با دگزامتازون با افزایش بیشتری همراه بود. دگزامتازون و ایزوفلوپردون مسیرهای متابولیکی گوساله‌های هلشتاین را دچار تغییر می‌کنند که می‌تواند به‌عنوان بخشی از عوارض جانبی این داروها قلمداد شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Alterations of metabolic profile of Holstein dairy calves following the intramuscular administration of dexamethasone and isoflupredone

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Chalmeh
  • Mehrdad Pourjafar
  • Saeed Nazifi
  • Mohammadreza Zarei

چکیده [English]

Glucocorticoids have been used in large animal medicine for treating several disorders. But besides their therapeutic advantages, they have different side effects. Metabolic disturbances may be considered important following the administration of glucocorticoids because of their disadvantage in large animal medicine. Ten clinically healthy Holstein calves (6-8 months old) were assigned into 2 equal groups. Dexamethasone and isoflupredone were administered in each group separately at 1 mg/kg, on two consecutive days. Blood samples were taken at days 0 (1st drug administration), 1 (2nd drug administration), 2, 3, 5 and 7, from all studied animals. Glucose, ?-hydroxybutyric acid, non-esterified fatty acid, cholesterol, triglyceride and high, low and very low density lipoprotein concentrations were detected in separated sera. All studied metabolic biomarkers significantly increased after both drugs administrations (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metabolic disturbance-Isoflupredone-Holstein calves.-Dexamethasone-