ارزیابی تاثیر تزریق داخل عضلانی هورمون رشد بر تغییرات هیستومورفومتری صفحه رشد استخوان ها در خرگوش نابالغ

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیرات هیستوپاتولو‍ژیک هورمون رشد بر صفحه رشد برخی استخوان ها در خرگوش نابالغ انجام شد. به این منظور،‏ شانزده راس خرگوش سفید نیوزلندی نابالغ نر با سن 4-2 ماه،‏ به دو گروه آزمایش (گروه اول) و کنترل (گروه دوم) تقسیم شدند. به گروه آزمایش،‏ در فواصل 7 روزه به مدت10 هفته،‏ 3‎/0 واحد به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن به مدت ده هفته،‏ سوماتوتروپین به صورت عضلانی و به گروه کنترل در فواصل مشابه،‏ هم حجم دارو،‏ نرمال سالین تزریق گردید. در انتهای مطالعه،‏ خرگوش ها با تزریق داروی بیهوشی،‏ کشته شده و استخوان های زند زبرین،‏ بازو،‏ ران،‏ درشت نی و مهره اول کمری جداسازی و بررسی مورفومتریک بر روی دو انتها و بخش میانی صفحه رشد انجام و داده های به دست آمده (به میلی متر) به روش آنالیز واریانس یک طرفه مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج بررسی نشان داد قطر صفحه رشد استخوان زند زبرین،‏ در گروه اول نسبت به گروه دوم،‏ تفاوت معنی داری نداشت در حالی که اندازه گیری قطر صفحه رشد در استخوان های ران،‏ بازو،‏ درشت نی و مهره اول کمری،‏ نشان دهنده افزایش معنی دار قطر صفحه رشد نسبت به گروه کنترل بود (05‎/0 P?). نتایج این بررسی نشان داد تزریق دزاژ پایین سوماتوتروپین در مدت زمان مذکور،‏ در خرگوش های نابالغ منجر به افزایش قطر صفحه رشد و کمک به فعالیت طولانی تر آن در فرایند رشد استخوان های کورتیکال و ترابکولار می شود و در عین حال،‏ تاثیر یکسانی بر استخوان های بلند ندارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Histopathologic Evaluation of the Effects of Growth Hormone Administration on Growth Plate of pre-Pubertal Rabbit Bones

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Hosseini
  • Iraj Karimi
  • Morteza Hosseininejad
  • Said Habibian Dehkordi

چکیده [English]

This study was aimed to evaluate histopathological effects of growth hormone on growth plate of different bones of pre-pubertal rabbits. A total number of 16 white New-Zealand rabbits of 2-4 months age were divided into two groups of eight, the experiment and control groups, and were then caged under the same environmental and nutritional conditions. In the experiment group, 3 Iu/Kg Somatotropin was intramuscularly injected every seven days and control group received the same amount of normal saline.
At the end of study rabbits were euthanized using anesthetic drugs and Radius, Humerus, Femur, Tibia and the first lumbar vertebrae were isolated for histomorphometric examinations.
The results showed that the thickness of growth plate of radius had no significant statistical difference between rabbits of experiment and control groups while this parameter was statistically greater in other bones of the experiment group (P?0.05). The results of this study showed that long term, low dose somatotropin injection to pre-pubertal rabbits causes thickening of growth plate and helps its longer activity during the growth period of cortical and trabecular bones although its effects is not the same for all bones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth Hormone-Rabbit-Somatotropine-Growth Plate.-