ویژگی های فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های طیوری پاستورلا مولتوسیدا در استان های مختلف ایران

نویسندگان

چکیده

پاستورلوز طیور پرندگان اهلی و وحشی را در بسیاری از نقاط جهان مبتلا می‌سازد. پژوهش حاضر با هدف جداسازی و بررسی ویژگی‌های فنوتیپی و ژنوتیپی باکتری پاستورلا مولتوسیدا از جمعیت مرغ،‏ بوقلمون،‏ غاز و اردک‌های مناطق مختلف استان‌های مازندران،‏ گیلان،‏ آذربایجان شرقی و خوزستان طراحی گردید. بدین‌منظور بعد از جمع‌آوری تعداد 701 نمونه سوآب نایی،‏ با استفاده از روش‌های مبتنی بر کشت،‏ 12 (7‎/1%) جدایه‌ی مظنون به پاستورلا مولتوسیدا از این نمونه‌ها جداسازی گردید که با به‌کارگیری پرایمرهای اختصاصی ژن kmt1،‏ 7 (99‎/0%) جدایه تایید مولکولی شدند. آزمایش‌های تعیین ‌بیوتیپ،‏ تمامی جدایه‌ها را متعلق به پاستورلا مولتوسیدا تحت‌گونه مولتوسیدا نشان دادند. بر اساس نتایج آزمایش‌های تعیین ‌تیپ کپسولی و شناسایی عوامل حدت جدایه‌ها با استفاده از پرایمرهای اختصاصی،‏ 5 (4‎/71%) جدایه به‌عنوان سروتیپ A و 2 (5‎/28%) جدایه نیز به‌عنوان غیرقابل تیپ-بندی شناسایی شدند. همچنین این آزمایش‌ها نشان داد که 4‎/71% جدایه‌ها دارای ژن‌های حدت sodC،‏ hgbA،‏ hgbB،‏ nanB،‏ nanH و ptfA و 1‎/57% از آن‌ها دارای ژن‌های حدت ompH،‏ oma87،‏ exBD-tonB و pfhA بوده ولی هیچ‌کدام از آن‌ها حاوی ژن‌های toxA و soda نبودند .نتایج آزمایش تعیین الگوی مقاومت دارویی جدایه‌ها به روش انتشار دیسک،‏ نشان داد همه‌ی جدایه‌ها (100%) نسبت به سفالکسین،‏ فلومیکوئین،‏ فلورفنیکل،‏ تری‌متوپریم- سولفامتوکسازول،‏ سولتریم و فسفومایسین حساس بوده ولی نسبت به کلوگزاسیلین مقاومت نشان دادند. نتایج بررسی حاضر بیانگر شیوع پایین پاستورلا مولتوسیدا در میان طیور موردبررسی در محدوده‌های جغرافیایی تحت‌مطالعه است (05‎/0?P)‎،‏ بااین‌همه در مقایسه با پژوهش‌های پیشین،‏ مقاومت سویه‌های جداشده نسبت به برخی عوامل ضدمیکروبی از جمله آنتی‌بیوتیک‌های پنی‌سیلینی افزایش یافته‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pheno- and genotypic characteristics of Pasteurella multocida avian isolates in selected provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • masoud ghorbanpoor
  • Rahim Ghadimipour
  • Darush Gharibi
  • Mansour Mayahi
  • Ahmad Reza jabbary

چکیده [English]

Poultry pasteurellosis affected domestic and wildbirds all over the world. Present study was designed in order to isolation and survey of pheno- and genotypic characteristics of Pasteurella multocida bacterium isolated from chickens, turkeys, geese and ducks in different areas of Mazandaran, Guilan, East-Azarbaijan and Khoozestan provinces. After the collection of 701 tracheal swab samples, 12 (1.7%) strains of P. multocida were isolated based on cultural methods; then 7 (0.99%) isolates were confirmed by application of specific primers of kmt1. Biotyping tests showed that all isolates are owned by P. multocida subspecies multocida. Based on the results of capsular typing and detection of virulence factors of the isolates using specific primers, 5 (71.4%) isolates were identified as P. multocida serotype A and 2 (28.5%) isolates were untypeable. Also, the tests showed that the sodC, hgbA, hgbB, nanB,nanH and ptfA genes and ompH, oma87, exBD-tonB, and pfhA genes were present in 71.4% and 57.1% of the isolates, respectively and toxA and sodA genes were not identified in any of the studied isolates. According to the results of determination of the drug -resistance patterns of the isolates by disk diffusion method, all isolates (100%) were sensitive to cephalexin, flumequine, florfenicol, trimethoprim-sulfamethoxazole, sultrim and fosfomycin but were resistant to cloxacillin. The results of this research showed alow prevalence of P. multocida among under investigation poultry in the understudy geographic area (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pasteurella multocida-Virulence factors-Poultry-Pasteurellosis-