تأثیر تجویز خوراکی نانو ذرات سلنیوم بر میزان فاکتور رشد شبه انسولینی 1 (IGF-1) در بره‌های نر نابالغ

نویسندگان

چکیده

سلنیوم و ترکیبات مختلف از آن مثل نانو ذرات سلنیوم به‌صورت سلنوپروتئین‌ها در تشکیل هورمون‌ها و دستگاه‌های درون‌ریز نقش حیاتی دارد. فاکتور رشد شبه انسولینی 1 (IGF-1) یک محرک رشد در بسیاری از بافت‌ها محسوب می‌شود. در این تحقیق به‌منظور بررسی اثر تجویز خوراکی نانو ذرات سلنیوم بر میزان فاکتور رشد شبه انسولینی 1 سرم پانزده رأس بره نر تازه از شیر گرفته‌شده به تعداد 10 رأس تیمار و 5 رأس شاهد تقسیم شدند. نانوذره سلنیوم به گروه تیمار 1 (5 رأس) و تیمار 2 (5 رأس) به ترتیب به میزان‌های mg/kg 05‎/0 و mg/kg 1‎/0 و آب مقطر mg/kg1‎/0 به گروه شاهد (5 رأس) طی 20 روز متوالی خورانده شد. نمونه‌برداری خون در روزهای 20،‏ 30 و 40 از ورید وداج در داخل لوله‌های هپارینه صورت گرفت. سنجش توسط کیت الایزای فاکتور شبه انسولینی 1 گوسفندی بر اساس فن (quantitative sandwich enzyme immunoassay)‎ انجام گردید. قبل از تجویز مقادیر مشخص‌شده نانو ذرات سلنیوم و آب مقطر اختلاف معنی‌داری بین گروه‌ها در سطح فاکتور رشد شبه انسولینی 1 سرم وجود نداشت. در همه مراحل نمونه‌گیری در روزهای 20،‏30 و 40 بین همه‌ی گروه‌های مورد آزمایش اختلاف معنی‌دار وجود داشت و گروه تیمار 2 دارای بیشترین مقدار فاکتور رشد شبه انسولینی 1 سرم در هر مرحله از تحقیق بود. بیشترین مقدار مشاهده‌شده فاکتور رشد شبه انسولینی 1 سرم در بین تمامی مراحل نمونه‌برداری نیز مربوط به گروه تیمار 2 در روز 40 بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of oral administration of selenium nanoparticles on the Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) in prepubertal male lambs

نویسندگان [English]

  • Amir Chahardoli
  • Gholam Ali Kojouri
  • Ali Mohammad Ahadi

چکیده [English]

Selenium and compounds such as nanoparticles of selenium in selenoproteins is critical in the formation of hormones and endocrine systems. Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) is a growth stimulator in many tissues. In this study to evaluate the effect of oral administration of selenium nanoparticles to the serum IGF-1, fifteen newly weaned male lambs were divided into ten treatments and five control. Selenium nanoparticles were fed to a treatment groups (5 lambs) and two treatments (5 lambs) respectively amounts 0.05 mg / kg and 0.1 mg / kg and distilled water 0.1 mg / kg to control group (5 lambs) during 20 consecutive days. Blood samples were taken on 20, 30 and 40 days from the jugular vein into heparinized tubes. Measuring was done by sheep insulin growth factor 1 ELISA kit on the quantitative sandwich enzyme immunoassay techniques. Before prescribing the specified amount of selenium nanoparticles and distilled water were not exist significant differences between groups in serum IGF-1 levels. There were significant differences in all sampling stages on days 20,30 and 40 between all the groups.The T2 group have the most value of serum IGF1 at every stage of the study. Also the T2 at the 40 days has the highest value in serum IGF1 between all stages of sampling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • selenium nanoparticles-prepubertal male lambs-IGF-?-ELISA-