بررسی شیوع ژن های بتالاکتاماز blaCTX-M و blaTEM در اشریشیا کلی های جداسازی شده از طیور مبتلا به کلی باسیلوز

نویسندگان

چکیده

اشریشیا کلی به عنوان عامل بیماری‌زا در انسان،‏ به‌ویژه در بیماران با نقص ایمنی،‏ مطرح بوده و بتالاکتام‌ها به‌وفور به‌منظور درمان عفونت‌های ناشی از این میکروارگانیسم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر،‏ شیوع بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف (ESBLs)‎ در بین جدایه‌های بالینی اشریشیا کلی به‌دست آمده از انسان مورد توجه قرار گرفته و این مکانیزم مقاومت موجب نارسایی در درمان بیماری‌های عفونی گردیده است. امروزه خانواده جدیدی از ESBLهای پلاسمیدی تحت عنوان CTX-M و TEM شناسایی شده‌اند که به‌ترتیب توسط ژن‌های blaCTX-M و blaTEM کد می‌گردند و باعث انتقال مقاومت بین جنس‌ها و گونه‌های مختلف باکتری می‌شوند. عفونت حاصل از اشریشیا کلی در طیور کلی‌باسیلوز نامیده می‌شود که یکی از شایع‌ترین بیماری‌های طیور به شمار می‌رود. اشریشیا کلی‌های واجد بتالاکتاماز‌های نوع CTX-M و TEM از بسیاری از بخش‌های جهان شناسایی شده‌اند اما در برخی مناطق شیوع بیشتری دارند. به‌منظور بررسی شیوع ژن‌های بتالاکتاماز blaCTX-M و blaTEM در باکتری‌های اشریشیا کلی جداسازی شده از طیور مبتلا به بیماری کلی‌باسیلوز ده گله گوشتی مبتلا مورد بررسی قرار گرفتند. پس از کالبدگشایی از جوجه‌های مبتلا نمونه‌های بافتی به‌صورت استریل از کبد و کلیه تهیه گردید. از نمونه‌های بافتی باکتری‌های اشریشیا کلی به کمک آزمایش‌های استاندارد میکروب‌شناسی جداسازی و مورد شناسایی قرار گرفتند. ژنوم باکتری‌ها به‌روش جوشاندن استخراج و با استفاده از آزمایش PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 20 درصد جدایه‌ها دارای ژن CTX،‏ 28‎/24 درصد از نمونه‌های باکتری ژن TEMو 28‎/4 درصد از جدایه‌ها هر دو ژن را دارند (05‎/0>P)‎.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of prevalence of blaTEM and blaCTX-M genes in Escherichia coli isolated from poultry with colibacillosis infection

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jahantigh
  • Morteza Ordoni

چکیده [English]

Escherichia coli act as a pathogen in humans, especially in patients with immune deficiency and beta-lactam is widely used for treatment of infections caused by this microorganisms. In recent years, the prevalence of ESBLs among clinical isolates of Escherichia coli from humans is taken into consideration and the mechanism of resistance caused failure in the treatment of infection diseases. Recently a new family of plasmid ESBLs named CTX-M and TEM were identified which codes by blaCTX-M and blaTEM genes, respectively and cause resistance transmission between different genus and species of bacteria. Escherichia coli infection in poultry is named colibacillosis. Collbacillosis infection is one of the most prevalence diseases of poultry. Escherichia coli which contain CTX-M and TEM types of ESBLs were recognized from different regions of the world but their prevalence is different. In order to study the prevalence of blaTEM and blaCTX-M genes in Escherichia coli isolated from poultry with colibacillosis infection 10 broiler chickens farms with colibacillosis infection were necropsied and tisusue samples from livers and kidneys were aseptically prepared. Bacterial isolates were identified Escherichia coli using standard bacteriological methods. The DNA samples of the bacteria were extracted using boiling methods and then examined by PCR. The results showed that 20 percent of the Escherichia coli were positive to CTX gene, 24.28 percent to TEM gene and 4.28% of the isolates contains both CTX and TEM genes (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colibacillosis-Escherichia coli-Betalactamase-Poultry-