تاثیر غلظت های مختلف پروپوفول بر بازماندگی و برخی از فاکتورهای خونی قزل‌آلای رنگین کمان در شرایط حمل و نقل

نویسندگان

چکیده

استفاده از انواع داروهای بی‌هوشی با تأثیر بر میزان هوشیاری ماهیان می‌تواند موجب کاهش اثر استرس گردد. در پژوهش حاضر، اثر غلظت‌های مختلف پروپوفول در شرایط حمل‌ونقل بر بازماندگی و پارامترهای کورتیزول و قند خون به‌عنوان شاخص‌های استرس در قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بررسی شد. به این منظور، 4 تیمار (هر یک با 3 تکرار) شامل سطوح، صفر (شاهد)، 2، 4 و 6 میلی‌گرم در لیتر پروپوفول در نظر گرفته شد. تعداد 144 قطعه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزنی 5/6±130 گرم با متوسط بیومس 300 کیلوگرم در مترمکعب به‌صورت تصادفی بین واحدهای آزمایشی توزیع شد و تا رسیدن به آزمایشگاه به مدت 3 ساعت حمل گردید. پس از رسیدن به آزمایشگاه در زمان‌های صفر، 4 و 8 ساعت، میزان بازماندگی، غلظت کورتیزول و میزان قند خون ماهی‌ها اندازه‌گیری شد. در پایان آزمایش کمترین میزان بقا (67 درصد) در تیمار شاهد برآورد گردید و با سایر تیمارها اختلاف معنی‌دار نشان داد (05/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of different concentrations of propofol on survival and some blood factors of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in terms of transport

نویسندگان [English]

  • Amin Nematollahi
  • Hamed Daneshfozon
  • Eisa Ebrahimi Dorcheh
  • Nasrollah Mahboobi sofiani

چکیده [English]

Using of various anesthetic drugs can decrease the effect of stress by affecting on fishes audaciousness. In this research, the effect of different concentrations of Propofol on survival and stress indexes (cortisol and blood sugar) in Rainbow trout were examined in transport condition. For this purpose, 4 treatments (3 replicate) including 0 (control), 2, 4, 6 ppm Propofol in water were assumed. Atotal of 144 fishes with average weight of 130±6.5 gr and the density of 300kg/ , were randomly distributed in treatment and transport was done for 3 hours. At the time of 0, 4 and 8 hours after transport, the survival, cortisol and blood sugar were examined. At the end of the experiment the minimum survival (67%) were observed in control group, which has a significant difference with other groups (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • stress-propofol-cortisol-Rainbow trout-anesthesia-