مصرف هم‌زمان واکسن‌های ترانسمیون گامبورو و کشته نیوکاسل در جوجه‌کشی و اثر آن بر عیار پادتن علیه واکسن نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر به منظور افزایش ایمنی علیه عوامل بیماری‌زای طیور، تجویز هم‌زمان دو یا چند واکسن‌ در هچری مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی اثر استفاده از واکسن کمپلکس ایمن گامبورو (واکسن ترانسمیون گامبورو، سوا) بر پاسخ ایمنی علیه واکسن نیوکاسل در جوجه کشی طراحی شده است. به این منظور 150 قطعه جوجه گوشتی یک‌روزه به سه گروه مساوی تقسیم شدند. جوجه‌های گروه 1، واکسن زنده H120 و B1 (ویتابرون، سوا) را به روش اسپری، و واکسن کشته نیوکاسل را به شکل تزریقی زیرجلدی در هچری دریافت کردند و سپس واکسن B1 و لاسوتا را در سن 7 و 18 روزگی و واکسن اینترمدیت گامبورو (گامبو ال، سوا) را در سن 16 و 26 روزگی دریافت کردند. جوجه‌های گروه دوم واکسن نیوکاسل را مطابق روش گروه اول دریافت کردند اما با واکسن ترانسمیون علیه گامبورو در هچری واکسینه شدند. جوجه‌های گروه سوم واکسن نیوکاسل و گامبورو را مطابق روش گروه دوم فقط در هچری دریافت کردند. تمامی جوجه‌های متعلق به گروه‌های مختلف در روزهای 1، 14، 28 و 42 روزگی خون‌گیری شدند و نمونه‌های سرمی به منظور سنجش آنتی‌بادی ممانعت کننده از آگلوتیناسیون (HI) جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد جوجه‌های واکسینه با واکسن کمپلکس این گامبورو در هچری، به طور معنی‌دار عیار HI کمتری در سن 28 روزگی داشتند (05/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Simoultaneous administration of Transmune® Gumboro and killed Newcastle vaccines in hatchery and its effect on antibody titer against Newcastle vaccine in broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Majid Gholami-Ahangaran
  • Seyed Ali Avsat Hosseini-Aliabad
  • Saeid Shateri

چکیده [English]

In recent years, the co-administration of two or more vaccines in hatchery has been applied for increasing immunity to avian pathogens. This study was conducted to evaluate the effect of hatchery administration of immune-complex infectious bursal disease vaccine (Transmune IBD Vaccine, Ceva) on the immune response of broiler chickens induced by Newcastle disease (ND) vaccine. For this, 150 broiler chicks were divided into three equal groups. The chicks of group 1, received a spray of live H120 + B1 (Vitabron Ceva) and a subcutaneous injection of inactivated ND vaccines in hatchery. The chickens of group 2 were vaccinated against ND in the same manner as those in group 1, but immunized against IBD with Transmiun IBD vaccine in hatchery. The chicks of group 3 were vaccinated against ND and IBD vaccines only in hatchery in the same manner as those in group 2. All chickens from each group were beld on days 1, 14, 28 and 42 and the collected sera were assayed for ND-specific haemagglutination-inhibiting (HI) antibody. The results revealed that chickens vaccinated with immune-complex IBD vaccine in hatchery had lower HI titer at 28 days old, significantly (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • ND vaccine-Hatchery-IBD vaccine-HI-Broiler-