ارزیابی حساسیت مایت قرمز (Dermanyssus gallinae) جدا شده از مزارع مرغ تخم‎گذار به سموم کنه‎کش

نویسندگان

چکیده

مایت قرمز طیور (Dermanyssus gallinae)، مهم‌ترین انگل خارجی طیور با انتشار جهانی است که سبب کاهش تولید گوشت و تخم‌مرغ در گله‌های آلوده ‌می‌شود. در این بررسی حساسیت مایت‎های قرمز اخذ شده از 8 واحد مرغ تخم‎گذار صنعتی واقع در شمال‎غرب ایران به سموم کنه‎کش آمیتراز (مک تومیل)، کارباریل (مک تاک) و سایپرمترین (سوین) ارزیابی شدند. مایت‎های جمع‎آوری شده از مرغ‎داری‎‎ها با 5 غلظت از هر سم مورد آزمایش قرار گرفتند و از آب مقطر به عنوان کنترل استفاده شد. به منظور بررسی میزان اثر سموم تعداد 100 مایت (5 تکرار 20 عددی) از تمامی سنین به‎ مدت 24 ساعت در تماس با کاغذ‎های آغشته به کنه‎کش‎ها در دمای 20 درجه و رطوبت 60 درصد قرار داده شدند. در این مطالعه متوسط میزان اثر کنه‎کش‎ها با دوز پیشنهادی کارخانه‎های سازنده برای سایپرمترین (100 قسمت در میلیون) 38/36 درصد، آمیتراز (200 قسمت در میلیون) 86/67 درصد و کارباریل (850 قسمت در میلیون) 77/70 درصد تعیین شد. اختلاف متوسط میزان اثر سایپرمترین با آمیتراز و کارباریل معنی‌دار (05/0>P) بود در حالیکه متوسط میزان اثر آمیتراز و کاربایل اختلاف معنی‌داری (05/0?P) را نشان نداند. کمترین میزان اثر (5/11%) برای سم سایپرمترین و بیشترین میزان اثر (100%) برای سم کارباریل در دوز توصیه شده مشاهده شد. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد که جمعیت مایت قرمز شایع در مزارع مرغ تخم‎گذار واقع در شمال‎غرب ایران تحمل بالایی در مقابل سموم کنه‎کش مورد مطالعه را دارد که این موضوع احتمالاً به دلیل مصرف طولانی و غیراصولی این سموم ‌‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Susceptibility of the poultry red mite, Dermanyssus gallinae (Acari: Dermanyssidae) isolated from the layer farms to someacaricides

نویسندگان [English]

  • Manoochehr Allymehr
  • Mousa Tavassoli
  • Elham Yousefian

چکیده [English]

Poultry red mite, Dermanyssus gallinae, is an important ectoparasite in poultry and causesloss egg and meat production in the worldwide. Susceptibility of the populations of the red mite to amitraz (Mactomile®), carbaryl (Mac tak®) and cypermethrin (Sevin®) were evaluated gathered from eight naturally infected caged laying poultry farms, which are located in North West of Iran. Twenty mites from all stages were exposed to five concentrations of the acaricides and distillated water was used as control. The test was repeated five times for each concentration of the acaricides. The mites were confined in the test cells at 20°C and humidity of 60% for 24 hours. The mean efficacy of cypermethrin (100 ppm), amitraz (200 ppm) and carbaryl (850 ppm) were 36.38%, 67.68% and 70.77%, respectively. The difference of mean efficacy of cypermethrin was significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbaryl-Amitraz-Cypermethrin-Dermanyssus gallinae-Layer-