نقش حفاظتی تائورین در مقابله با اثرات سمی نانونقره بر تحرک اسپرم گوسفند در آزمایشگاه

نویسندگان

چکیده

علی‌رغم کاربردهای گسترده نانو ذرات در بیوتکنولوژی و علوم زیستی، مطالعات فراوانی درباره اثرات زیان‌بار این عوامل بر سلامت انسان و محیط وجود دارد. در این مطالعه نقش حفاظتی تائورین علیه اثرات سمی نانونقره بر تحرک اسپرم گوسفند ارزیابی شد. اسپرم جمع‌آوری شده از اپیدیدیم هفت رأس قوچ، در آزمایشگاه به مدت 120 دقیقه در معرض غلظت‌های (05/0-T) 05/0، (2/0-T) 2/0 و (4/0-T) 4/0 مولار تائورین و ppm 1 کلوئید نانونقره (1-N) قرار گرفت و سپس قابلیت حیات و پارامترهای حرکتی اسپرم با نرم‌افزار CASA ارزیابی شد. درصد اسپرم زنده در گروه‌های تیمار شده با تائورین در مقایسه با گروه شاهد تفاوتی نداشت. درصد اسپرم زنده در گروه 2/0-T/1-N بیشتر از گروه شاهد و سایر گروه‌های تیمار شده بود، اکثر پارامترهای حرکتی اسپرم در گروه‌های تیمار شده با تائورین تغییر نکرد به جز گروه 4/0-T که در مقایسه با سایر گروه‌ها کاهش پیدا کرد. در مقایسه میان گروه‌های تائورین/ نانونقره، پارامترهای اسپرم متحرکVCL, VSL, VAP, BCF, LIN, WOB, ALH, MAD و STR در گروه‌های شاهد، 05/0-T/1-N و 2/0-T/1-N بیشتر از گروه‌های 4/0-T/1-N و 1-N بود. حرکت پیشرونده اسپرم بین گروه شاهد، 2/0-T/1-N و 4/0-T/1-N تفاوتی نداشت اما در گروه‌های 1-N و 05/0-T/1-N در مقایسه با دیگر گروه‌ها کاهش پیدا کرد (05/0>P). نتیجه‌گیری می‌شود که برخی از غلظت‌های تائورین قادر به خنثی‌سازی اثرات زیان‌بار نانونقره بر قابلیت حیات و پارامترهای حرکتی اسپرم گوسفند است اگرچه تائورین به تنهایی اثرات قابل ملاحظه‌ای بر اسپرم گوسفند ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preservative role of taurine against toxic effects of nanosilver on ovine sperm motility in vitro

نویسندگان [English]

  • Ali Kadivar
  • Sima hemmatian khayyat
  • Hossain Hassanpour
  • Mahboobeh Heidari Nasirabadi
  • Najmeh Davoodian
  • Farhang Tirgir

چکیده [English]

In spite of the wide application of nanoparticles in biotechnology and life science, there are many studies about the adverse effect of these elements on human health and environment. In this study the preservative role of taurine against toxic effects of nanosilver on ovine sperm motility was evaluated. Ovine epididymal sperm were exposed to different concentrations (0.05, 0.2, 0.4 M) of taurine (T) and nanosilver colloid (N) (1 ppm) for 120 min in vitro and thereafter, the viability and motion parameters of sperm were assessed. The percentage of live sperm in taurine–treated groups did not differ in comparison with control group (P>0.05). The percentage of live sperm in T0.2/N1-group was higher than control (P>0.05) and other treated groups (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motion parameters-Ovine sperm-Taurine-Nanosilver-