ارزیابی بیهوشی عمومی با ترکیب کتامین-دیازپام بر پاسخ لکوسیتی سگ‌های جوان و پیر

نویسندگان

چکیده

هرگونه مداخله جراحی منجر به بروز پاسخ استرسی در بیمار می‌شود. ارزیابی استرس و درد با بهره‌گیری از برخی پارامترهای فیزیولوژیک میسر می‌شود. شمارش گلبول‌های سفید خون به عنوان پارامتری هماتولوژیک در ارزیابی استرس معرفی شده است. تعیین نسبت گلبول‌های سفید به یکدیگر در جمعیت حدود یک‌صد گلبول سفید در یک گسترش رنگ شده با میکروسکوپ نوری را پروفایل لکوسیتی یا شمارش گلبول‌های سفید معرفی کرده‌اند. عنوان شده است که سن می‌تواند بر پاسخ ایمنی اثر داشته باشد. مطالعه حاضر تأثیر تجویز داخل وریدی ترکیب کتامین- دیازپام را بر پروفایل لکوسیتی در دو گروه سنی جوان و مسن سگ‌ها بررسی کرده است. بدین منظور تعداد 5 قلاده سگ جوان (بین 4-6 ماه) و تعداد 5 قلاده سگ مسن با دامنه سنی 9-7 سال، انتخاب شد. یک ساعت بعد از حضور در بخش جراحی نمونه خون اولیه، برای تهیه پروفایل لکوسیتی پایه، اخذ شد و به دنبال تجویز کتامین (mg/kg 10) - دیازپام (mg/kg 5/0) و پس از ایجاد بی‌هوشی/ بی‌دردی جراحی (عدم واکنش حیوان به تحریک دردناک) نمونه دوم خون برای ارزیابی پاسخ لکوسیتی تهیه ‌شد. سرانجام در زمان بازگشت کامل حیوانات از بی‌هوشی نمونه سوم خون نیز تهیه گردید. نتایج نشان داد که پاسخ لکوسیتی می‌تواند متأثر از داروهای تجویزی باشد. تجویز ترکیب کتامین- دیازپام موجب افزایش لنفوسیت‌ها شد، اما تغییرات لکوسیتی در زمان‌های مشابه در دو گروه سنی پیر و جوان تفاوت معنی‌داری نشان نداد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of general anesthesia with ketamine-diazepam combination on leukocyte response in young and old dogs

نویسندگان [English]

  • Moosa Javdani
  • Abdonnaser Mohebbi
  • Yeganeh Mehrani

چکیده [English]

Surgical interventions lead to stress response in patient. Stress and pain evaluation is considered using some physiologic parameters such as white blood count. The relative proportions of each white blood cell type, usually obtained by light microscope examination of 100 leukocytes in a stained blood smear, are the components of the leukocyte profile (LP). Aging is known to affect immune response. The present study evaluated effects of intravenous administration of ketamine (10 mg/kg)-diazepam (0.5 mg/kg) combination in two ages (youngand old dog) group. Therfore, 10 young (4-6 months, n=5) and old (7-9 years, n=5) dog were selected. Three blood samples have been taken from the animals: before drug administration as basic LP, at surgical anesthetic/analgesic period and at complete recovery due to anesthetic combination injection. Results showed ketamine-diazepam affected leukocytic response. It caused increase of lymphocytes but, leukocyte changes in young and old group showed no significant differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aging-leukocyte response-Dog-ketamine-diazepam-