بررسی ایمنی زایی واکسن های کشته و زنده ویروس بورس عفونی به صورت مجزا یا ترکیبی در جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه مقایسه سطح پادتن سرمی بعد از استفاده واکسن‌های کشته و زنده ویروس گامبورو در جوجه‌های گوشتی بود. دویست و هفتاد قطعه جوجه گوشتی یک روزه به 6 گروه (A تا F) تقسیم شدند: گروه A واکسن زنده D78 را در روز 19، گروه B واکسن‌های کشته و زنده را به‌ترتیب در روزهای 3 و 19، گروه C واکسن‌های کشته و زنده را به‌ترتیب در روزهای 10 و 19، گروه‌های D و E واکسن کشته را به‌ترتیب در روزهای 3 و 10 دریافت کردند. به گروه F به عنوان شاهد هیچ واکسنی داده نشد. از هر گروه، 3 جوجه در 3 روزگی و 15 جوجه در 19، 26، 33 و 42 روزگی خون‌گیری شدند و سرم‌های به دست آمده از نظر پادتن ضد ویروس گامبورو به روش الایزا ارزیابی شدند. همچنین در 42 روزگی، 6 جوجه از هر گروه آزمایشی به صورت تصادفی انتخاب و به طور انفرادی وزن‌کشی و اوتانازی شدند تا نسبت وزن بورس فابریسیوس و طحال به وزن بدن محاسبه شود. نتایج نشان داد که گروه‌های آزمایشی تا سن 19 روزگی هیچ‌گونه تفاوت معنی‌داری در عیار سرمی نداشتند. در 26 روزگی، سطح پادتن سرمی در گروه‌های B و D به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود، لیکن تفاوت بین دیگر گروه‌ها معنی‌دار نبود. در 33 و 42 روزگی، گروه‌های A، B و C بالاترین عیار پادتن را داشتند و عیار پادتن سرمی در گروه B به طور معنی‌داری بیشتر از گروه‌های A و C بود؛ همچنین واکسیناسیون تأثیری بر وزن نسبی اندام‌های لنفاوی نداشت. چنین نتیجه‌گیری می‌شود که واکسیناسیون جوجه‌ها با واکسن کشته در هفته اول و سپس با واکسن زنده در هفته سوم بهترین ایمنی‌زایی را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Immunogenicity of killed and live infectious bursal disease vaccines alone or in combination in broiler chickens

نویسندگان [English]

  • zahra Boroomand
  • Ramezan Ali Jafari
  • Foroogh Makki

چکیده [English]

The objective of this study was to compare the serum antibody level against infectious bursal disease virus (IBDV) following administration of killed and live vaccines in broiler chickens. Two hundred and seventy day-old chicks were allocated to six groups (A to F): group A was vaccinated with D78 on day 19? Group B received killed and live vaccines on days 3 and 19, respectively; group C was given killed and live vaccines on days 9 and 19, respectively; groups D and E received killed vaccine on days 3 and 9, respectively; and group F was kept as control. From each group, three chicks were bled on day 3, and also 15 chicks on days 19, 26, 33 and 42. The collected sera were assessed for IBDV-specific antibody using ELISA test. Moreover, six chicks from each group were randomly selected and individually weighed at 42 days of age. After euthanasia bursa fabricius and spleen were weighed to calculate their relative weights to live body weight. The experimental groups did not show any significant difference up to 19 days of age. On day 26, groups B and D had a higher antibody titer than that of group F, but there was no significant difference among other groups. On days 33 and 42, groups A, B and C had the highest titers, and serum titer in group B was significantly more than those of groups A and C. The relative weights of lymphoid organs were not affected by vaccination. It is concluded that the best immunogenicity has achieved when chickens were immunized with killed and live IBDV vaccines at first and third weeks of age, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibody titer-Humoral immunity-Live and Killed vaccine-Infectious Bursal Disease-