تأثیر سطوح مختلف پودر کرفس کوهی بررشد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و وقوع آسیت در جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، تأثیر سه سطح مختلف پودر کرفس کوهی بر عملکرد رشد و وقوع آسیت در جوجه‌های گوشتی پرورش یافته در ارتفاع بالا بررسی شد. برای این منظور، از تعداد 240 قطعه جوجه نر گوشتی یک‌روزه (سویه راس 308) در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار به مدت 42 روز استفاده شد. یک جیره پایه به عنوان شاهد و سطوح 25/0، 5/0 و 75/0 درصد پودر کرفس کوهی در جیره پایه تیمارهای آزمایشی را تشکیل داد. خصوصیات رشد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون همچنین سطوح آنزیم‌های آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینو ترانسفراز و اسپارتات آمینو ترانسفراز و تلفات اندازه‌گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که پودر کرفس کوهی بر عملکرد رشد تأثیر معنی‌داری (05/0?P) داشت؛ همچنین سطوح 5/0 و 75/0 درصد کرفس موجب کاهش فعالیت آنزیم‌های آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینو ترانسفراز و اسپارتات آمینو ترانسفراز گردید. مصرف کرفس باعث کاهش غلظت مالون دی آلدهاید سرم، وزن کبد، غلظت هموگلوبین و مقدار هماتوکریت نسبت به گروه شاهد شد. در مقابل، میزان پروتئین تام سرم، وزن طحال و بورس در نتیجه مصرف کرفس کوهی افزایش معنی‌داری (05/0?P) نسبت به گروه شاهد نشان داد. تغذیه با پودر کرفس کوهی در سطوح 5/0 و 75/0 درصد از هایپرتروفی بطن راست جلوگیری کرد و موجب کاهش وقوع آسیت در جوجه‌های گوشتی ‌گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of mountain celery (Kelussia odoratissima Mozzaf) on growth, Serum biochemical variables and ascites prevalence in broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Behnam Ahmadipour
  • fariborz Khajali
  • Hossen Hassnpour

چکیده [English]

The influence of three dietary doses of finely ground powder of mountain celery (Kelussia odoratissima Mozzaf) (0.25, 0.5 and 0.75%) were evaluated on growth, serological variables and ascites occurrence in broiler chickens. A group run without mountain celery and served as a control. group was fed to four groups of day-old broiler chicks (15 chicks per group) on litter flooring. The experiment lasted for 42 days. The results indicated a significant impact of mountain celery on growth (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler chickens.-Kelussia odoratisma-Ascites syndrome-Serum biochemical parameters-